Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Genel Yayın Yönetmeni
Cenk REYHAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ
Yayın Kurulu
Akif Argun AKDOĞAN
Süheyla Suzan GÖKALP ALICA
Can Umut ÇİNER
Evren HASPOLAT
Koray KARASU
Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA
Cenk REYHAN
Deniz YILDIRIM
Ozan ZENGİN
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Örsan AKBULUT
Doç. Dr. Hüsniye AKILLI
Prof. Dr. Yüksel AKKAYA
Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT
Doç. Dr. Cengiz EKİZ
Muzaffer İlhan ERDOST
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Gülser Ö. KAYIR
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Nuray E. KESKİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN
Prof. Dr. Hakan REYHAN
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Prof. Dr. Cem SOMEL
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Erkan TURAL
Prof. Dr. Menaf TURAN
Prof. Dr. Oktar TÜREL
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAR
Yazışma Adresi
YAYED Ziya Gökalp Cad. No. 30
Kat. 5 D. 17 06420
Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 430 35 60
Faks: 0 312 430 62 90
E-posta: msydergi@gmail.com
Altı Aylık Kuramsal Dergi
Ulusal Hakemli Dergi
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Sertifika No: 0307-06-008465
ISSN:1306-8202
MSY, IBSS, ULAKBİM
TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler'de
yer almaktadır.

2012 (Sayı: 18)
1
:
Klasik İktisat ve Toplumbilim Kuramlarının Günümüz OECD Raporları İle İşgücü Piyasaları Çerçevesinde Karşılaştırılması
Burak GÜRBÜZ
Bu çalışmada Tocqueville, Molinari, Colson, Bastiat gibi 1789 devrimi ve Rousseau’cu Cumhuriyet ile sorunları bulunan liberal yazarların eserlerinden vereceğimiz örneklerin bugünkü neoliberal ideolojinin esnek işgücü piyasala- rı uygulamaları ile uyuştuğunu göstermeye çalışıyoruz. Sonuçta günümüzde çalışma koşullarının ağırlaşması, iş güvencesinin gittikçe azalması, işsizliğin artması ve çalışma hakkının bir hak olmaktan çıkması sonucu bugünkü işgü- cü piyasalarındaki uygulamalarla 19. yüzyıl vahşi kapitalizmin uygulamaları arasında benzerlikler olduğunu düşündürtüyor. Düşünce bağlamında liberal Molinari’nin özgür işçi ile köle arasında günlük çalışma saati ve çalışma koşul- ları bakımından bir fark olmadığını söylemesi, Tocqueville ve Bastiat’nın çalış- ma hakkına ve iş güvencesine doğa yasalarına uymuyor diye karşı çıkması ile günümüz işgücü piyasalarının neoliberal ideolojiye göre yeniden yapılanması arasında hiçbir farkın olmadığını görüyoruz.
2
:
Kapitalist İlişkilerin Politik İfadesi Olarak Devletin Neoliberal Biçimi Üzerine Bir Değerlendirme
Melehat KUTUN GÜRGEN
Bu yazıda sermaye ilişkilerinin toplumsal bir uğrağı ve 1970’ler krizi sonrası yeniden yapılanma sürecinin faili olarak devletin neoliberal biçimi ele alınmış- tır. Keynesyen refah modelindeki “müdahaleciliğin” aksine kapitalist devletin neoliberal biçiminde vurgunun “devlet-piyasa karşıtlığı” üzerine yapılması ge- nel kanının aksine iki farklı devlet biçiminin birbirlerine karşıt olduğu anlamı- na gelmemektedir. Sözkonusu olan, karşıtlıktan çok kapitalist devlet biçimine ilişkin tarihsel bir farklılaşmadır. Zira kapitalist devletin sermayenin üretimdeki egemenliğini düzenlemesine karşın, “tarafsız” bir aygıt olarak görünümü onun genel özelliğini oluşturmaktadır. Bu özelliğin bir yansıması olarak devletin neo- liberal biçimiyle özdeş katı/otoriter yapılanmasının “demokratikleşme” söylemi ile nasıl örtüştüğü ise çalışmanın temel sorunsalını oluşturmaktadır. Toplumun politik biçiminin anlaşılmasını amaç edinen bu çalışma, böylece, bir yandan kapitalist ilişkilerin yeni bir biçimi olarak neoliberal devleti kavramsallaştırırken, diğer yandan da dünya kapitalist sisteminin bir üyesi olarak Türkiye’de somutla- şan neoliberal pratikleri anlamlandırmış olacaktır.
3
:
Türkiye’de Su Yönetiminin Değişen Yüzü: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Hüsniye AKILLI
Ekolojik ve toplumsal bir değer olan su, küresel politikalarla işleyen bir süreç çerçevesinde yerelleşme ve özelleştirmeye konu edilmektedir. Hizmetin su- numunda, sürecin içselleştirme ve ikna araçlarıyla kamusal politika ve kamu yararı anlayışından vazgeçilmektedir. Bu makalede son yıllarda ülkemizdeki hizmetle ilgili kuruluşların yapı ve işleyişlerindeki dönüşüme vurgu yapılmakta ve bu kuruluşlar içinde ana kuruluş sıfatıyla su yönetiminin değişen yüzü olarak nitelendirilen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün resmi raporları temel alına- rak kurumun örgütsel-personel ve mali yapısındaki değişime odaklanılmaktadır.
4
:
Kitap İncelemesi: Türk Aydınına Patrick Haenni’den Bir Anımsatma
Diren ÇAKMAK
İsviçreli siyaset bilimci Dr.Patrick Haenni (doğum yılı 1968), İsviçre’de bulunan Religioscope Instute araştırmacılarındandır. Ortadoğu uzmanı olan Haenni, uzun yıllar başta Mısır olmak üzere pek çok Arap ülkesinde yaşamış ve incele- melerde bulunmuştur. ABD’de bulunan California Berkeley Üniversitesi bünye- sinde Kurumlar ve Yönetişim Programı’nda dinler sosyolojisi ve Ortadoğu poli- tikası dersleri ve Hollanda’da bulunan Leiden Üniversitesi bünyesinde Siyaset Bilimi Enstitüsü’nde Ortadoğu’daki radikal ve ılımlı İslami hareketler konulu se- minerler vermektedir. İslamcılık, İslami örgütler, İslami burjuvazi, İslami tüketim kalıpları gibi konularda yayımlanmış makaleleri vardır. Avrupa’daki İslam kimliği ve Avrupa demokrasi anlayışı ile ilişkisi bağlamında verdiği konferanslarla dün- yada tanınan Patrick Haenni, Arapça başta olmak üzere Ortadoğu’da konuşu- lan dilleri bilmektedir. 2005 yılında, “L’islam de marché: L’autre révolution con- servatrice” ismiyle Fransızca olarak yayımlanmış ve Türkçe’ye 2011’de “Piyasa İslamı: İslam Suretinde Neoliberalizm” ismiyle çevrilerek yayımlanmış olan ki- tap, Patrick Haenni’nin Ortadoğu uzmanı olarak kariyerinde önemli bir dönüm noktası oluşturmaktadır. Öyle ki, ismi, Oliver Roy’dan sonra Batılı Ortadoğu uzmanları listesinin ikinci sırasına oturmuş gözükmektedir. Bu bağlamda, ki- tabın, altı yıl gecikmeyle olsa da, Türkçe’ye kazandırılması bakımından Özgür Üniversite’nin önemli bir eksikliğe cevap vermiş olduğunu belirtmek gerekir.
5
:
Makro ve Mikro Tarih İlişkisi Üzerine Notlar
Christian MEIER Çev: Doğan GÜN
Bu çalışma, makro ve mikro tarih ilişkisi üzerine notları ve örneklemeleri içer- mektedir. Mikro tarihe ilginin nereden geldiği irdelenmiş, her şeyin küçük ayrıntı- larda gizli olduğu, mikro alanlar araştırılmadan, makro olayların açıklanamaya- cağı vurgulanmıştır. Gündelik tarih nitelemesi yerine, mikro tarih demenin daha anlamlı olacağı, sıradan insanların gündelik yaşamı incelendiğinde, ilgili kültür ve çağla bütünleşen farklı biçimlerin ortaya çıktığı belirtilmiştir. M.Ö. 5. yüzyıl Atina örneğinde, makro ve mikro tarihin yakın bir bağıntı içinde olduğu açıklan- mıştır. Makalenin sonuç kısmında ise yazar, güncel bir soruna işaret ederek, 1933 ve 1945 yılları arasında Alman tarihinin, mikro ve makro olaylar arasındaki ilişkiyi anlamlandırabilmek için çaba sarf ettiğini ve zorluklar yaşadığını somut örneklerle gösteriyor.
6
:
Son Dönem Osmanlı Düşününde Kültürel Değişme Platformu Olarak Batılılaşma: Dr. Abdullah Cevdet ve İçtihat Dergisi Örneği
Cem DOĞAN
Osmanlı İmparatorluğu, özellikle Tanzimat ve II. Meşrutiyet dönemleri arasın- da birçok kendine özgü karakter yetiştirmiştir. Bu karakterlerin en ilginçlerinden biri de hiç şüphesiz Abdullah Cevdet’tir. Çıkardığı İçtihat Gazetesi’nde fikirlerini yaymaya çalışan Cevdet, ya hep ya hiç mantığı çerçevesinde Batı medeniyeti- nin tek gerçek medeniyet olduğunu ve eğer Osmanlı Batı’yı örnek alarak yıkıl- maktan kurtarılacaksa sorgusuz bir biçimde ve tamamen bu medeniyetin taklit edilmesi gerektiği görüşünü savunmuştur. Bu yönüyle Cevdet, II. Meşrutiyet’in Batıcılığı savunan fikir akımı içerisinde yer alan entelektüellerin en uç noktasını temsil etmektedir. Bu çalışmada, bir yandan Abdullah Cevdet’in yaşamı ve ça- lışmaları hakkında genel bilgiler verilirken; öte yandan da Cevdet’in Batılılaşma hakkındaki görüşleri İçtihat Gazetesi’nde kaleme aldığı makaleler ve telif eser- leri üzerinden okunmaya çalışılacaktır.
7
:
Tüm Yazılar
Memleket Siyaset Yönetim
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2015
Web Tasarım