Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Genel Yayın Yönetmeni
Cenk REYHAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ
Yayın Kurulu
Akif Argun AKDOĞAN
Süheyla Suzan GÖKALP ALICA
Can Umut ÇİNER
Evren HASPOLAT
Koray KARASU
Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA
Cenk REYHAN
Deniz YILDIRIM
Ozan ZENGİN
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Örsan AKBULUT
Doç. Dr. Hüsniye AKILLI
Prof. Dr. Yüksel AKKAYA
Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT
Doç. Dr. Cengiz EKİZ
Muzaffer İlhan ERDOST
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Gülser Ö. KAYIR
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Nuray E. KESKİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN
Prof. Dr. Hakan REYHAN
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Prof. Dr. Cem SOMEL
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Erkan TURAL
Prof. Dr. Menaf TURAN
Prof. Dr. Oktar TÜREL
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAR
Yazışma Adresi
YAYED Ziya Gökalp Cad. No. 30
Kat. 5 D. 17 06420
Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 430 35 60
Faks: 0 312 430 62 90
E-posta: msydergi@gmail.com
Altı Aylık Kuramsal Dergi
Ulusal Hakemli Dergi
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Sertifika No: 0307-06-008465
ISSN:1306-8202
MSY, IBSS, ULAKBİM
TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler'de
yer almaktadır.

2010 (Sayı: 13)
1
:
ULUS ULUSLAŞMA İÇİN ÜÇ KOLAJ
Muzaffer İlhan ERDOST
“Ulus Uluslaşma” başlıklı ilk bölümde, kapitalizme denk düşen tarihsel bir kategori olarak ulusun ve ulus birliğinin oluşumu ir- delenmektedir. “Kültür Biçimleri ve Ulusal Kültür” başlıklı ikinci bölümde yerel, sınıfsal, ulusal ve evrensel kültür biçimleri açık- lanmaktadır. “Senaryo Olarak Federasyon” başlıklı son bölümde, Türkiye üzerine kurgulanan üç farklı federasyon senaryosundan hareketle, etnik, dinsel ve mezhepsel ayrışmanın girdabında ulus ve ulusallığın çözülüşü ele alınmaktadır.
2
:
MİLLET YALAN ve GERÇEK
Muvaffak ŞEREF
Bu yazı 1943 yılında kaleme alınmıştır. Yazar, bu yazının da için- de yer aldığı makalelerini, Türkiye ve Sosyalizm başlıklı bir kitap- ta toplayarak 1968 yılında yeniden yayınlamıştır. Ancak bu maka- leye, yazıda görüleceği gibi, neredeyse makale kadar geniş dip- notlar eklemiştir. Böylece yazı, ulus sorununa aynı yazarın 1940’lı yılların başları ile 1960’lı yılların sonlarında nasıl yaklaş- tığını; zaman içinde kendi düşünceleriyle nasıl bir tartışma yaşa- dığını gösteren ilgi çekici bir niteliğe bürünmüştür. Yazar, 1960'lı yıllarda Milli Demokratik Devrim (MDD) Hareketi içinde yer al- mış düşünürlerden biridir. Yazısı, ülkemizde ulus sorununa aynı düşünce dünyasının farklı zaman dilimlerinde nasıl yaklaştığını göstermesi bakımından ilgi çekici ve öğreticidir. [Editör]
3
:
ULUS NEDİR?
Yalçın YUSUFOĞLU
Bu yazı, ulus sorununa ülkemizde 1970'li yıllarda nasıl yaklaşıl- dığını gösteren bir belgedir. 1978 yılında Gerçek Yayınları Eğitim Dizisi kapsamında 11 numarayla yayınlanmıştır. Özgün basımda yazar adı yoktur. Toplam 17 kitapçıktan oluşan dizi, Türkiye Sos- yalist İşçi Partisi (TSİP) tarafından çıkarılan haftalık “Kitle” gaze- tesi ve aylık “İlke” dergisi ile bir bütün oluşturmuştur. Aşağıda tıpkıbasımı yapılan yazı, o dönemde TSİP yöneticilerinden Yalçın Yusufoğlu tarafından kaleme alınmıştır. [Editör]
4
:
KEMALİZM’İN ULUSALCILIK ANLAYIŞI ve GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE ULUSALCILIK - MİLLİYETÇİLİK ALGILAMALARI
İhsan Şerif KAYMAZ
Türkiye’de, özgün tarihsel, toplumsal, kültürel koşullara bağlı olarak, farklı ulusalcılık algılamaları ortaya çıkmıştır. Devletin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk, Kemalist ulusalcılık ola- rak adlandırdığımız ve Batı’daki laik eksenli, bütünleştirici ulu- salcılık anlayışını temel alan bir ulusalcılık algılamasına sahiptir ve Türk toplumuna bu algılamayı yerleştirmeye çalışmıştır. Ancak bunun karşısına, Osmanlı – İslâm geleneğinden esinlenen, ulus yerine ümmeti temel alan, birleştirici değil, ayrıştırıcı bir nitelik taşıyan sapkın bir ulusalcılık anlayışı çıkmıştır. Milliyetçilik ola- rak ifade edilen ve süreç içinde devlete egemen olan bu sapkın ulusalcılığı, benimseyenler, milliyetçi – muhafazakâr denilen ve sosyolojik geçiş sürecinin ürünü olan bir ara kesimdir. Dünyada ve Türkiye’de ulusalcılığın değişen koşullara nasıl ayak uydura- cağı bugünden öngörmek olanaklı değildir.
5
:
CUMHURİYETÇİ DEMOKRASİ TEORİSİNE KATKI: ATATÜRK’ÜN SİYASAL DÜŞÜNCESİNDE “HALK HÜKÜMETİ”
Hakan REYHAN
Bu çalışmada; Mustafa Kemal Atatürk’ün siyasal düşüncesinde; genel düşünsel yapısında; halkçılık ilkesinden kaynaklanan, Atatürk’ün kendine özgü ve ulusunun karakterine uygun bir siyasal tasarım oluşturma gayesiyle geliştirmiş olduğu –tam olgunlaşmamış olmakla birlikte- cumhuriyetçi bir demokrasi teorisinin bulunduğu iddia edilmektedir. Bu çerçevede elbette Atatürk döneminde Türk siyasal yaşamının demokratik olduğu iddia edilmemekte, ancak Atatürkçü düşünce sistemi ile demokrasi fikri arasındaki bağdaşmazlık görüşü eleştirilerek Atatürk’ün teorik önermelerini oluşturmaya çalıştığı halk hükümeti modelinin gerçek, somut bir demokrasi kurgusu olduğu ifade edilmektedir.
6
:
ULUS-DEVLET FİKRİ ve ULUS-DEVLETLER
Cenk AYGÜL
Yazı Hannes Lacher ve Ellen Meiksins Wood arasında ulus- devletlerin kökeni hakkında ikibinli yılların başlarında yapılan bir tartışmaya katkı sunmak amacıyla yazılmıştır. Bu tartışmada Lacher ulus-devlet biçiminin kapitalizme içkin bir nedenselliği yoktur derken, Wood kapitalizmin neden yayıldığı her yerde ulus- devlet formunu da taşıdığının araştırılması gerektiğini söyler. Bu makalede devlet kuramının uzamsallaştırılması ve bu tartışmaya bir katkı olarak ‘seçici geçirgenlik’ kavramı önerilmektedir. Ulus- devletler emek ve sermaye hareketlerini düzenlerlerken her zaman sermayeye daha fazla hareketlilik sağlayacak düzenlemeler getirmişlerdir. Devlet tartışmalarında kapitalizmin uzamsal örgütlenmesinin daha fazla tartışılması gerekmektedir.
7
:
TÜRKİYE’DE PLANLAMA: SEKTÖREL GELİŞMEDEN KALKINMAYA KALKINMADAN STRATEJİYE
Barış ÖVGÜN
Bu çalışma, Türkiye’de planlamanın 1930’lardan günümüze arz ettiği sürekliliği ve geçirdiği değişimi ele almaktadır. Çalışma, bu süre içindeki değişimin, planlamaya yaklaşım konusundaki temel değişikliklerden hareketle, beş farklı dönemde incelenebileceği savına yaslanmaktadır. Çalışmada bu şekilde bir dönemlendirmeye gidilmesinin temel nedeni ekonomik ve toplum- sal yapıya ilişkin sektörel gelişme, kalkınma ve strateji belirleme şeklinde farklı planlama anlayışlarının benimsenmiş olmasıdır. Bu bağlamda planlama anlayışındaki süreklilik ve değişim, farklı dönemlerde değişik özellikler sergileyen planlama düşüncesinin temel değerleri, kavramları, amaçları ve örgütlenmeleri ortaya konularak analiz edilmektedir.
8
:
RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN DAVOS “ŞOVU” ve ETKİLERİ
E. Zeynep GÜLER
Bu çalışmada 2002 yılından bu yana iktidarda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin dış siyaset yaklaşımının iç siyasette etkileri- ne siyaset psikolojisi açısından yaklaşılıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2009 yılında Davos’ta yapılan Dünya Ekono- mik Forumu toplantısında düzenlenen bir panelde İsrail Cumhur- başkanı Şimon Peres’e ve toplantı moderatörüne verdiği tepki ve toplantıyı terk etmesinin Türkiye’de kamuoyunda yarattığı etki si- yaset psikolojisi çerçevesinde tartışılıyor. Bu çıkışın Türk dış siya- seti ve iç siyasi koşullar açısından bir değerlendirmesi yapılıyor.
9
:
Tüm Yazılar
Memleket Siyaset Yönetim
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2015
Web Tasarım