Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Genel Yayın Yönetmeni
Cenk REYHAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ
Yayın Kurulu
Akif Argun AKDOĞAN
Süheyla Suzan GÖKALP ALICA
Can Umut ÇİNER
Evren HASPOLAT
Koray KARASU
Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA
Cenk REYHAN
Deniz YILDIRIM
Ozan ZENGİN
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Örsan AKBULUT
Doç. Dr. Hüsniye AKILLI
Prof. Dr. Yüksel AKKAYA
Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT
Doç. Dr. Cengiz EKİZ
Muzaffer İlhan ERDOST
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Gülser Ö. KAYIR
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Nuray E. KESKİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN
Prof. Dr. Hakan REYHAN
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Prof. Dr. Cem SOMEL
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Erkan TURAL
Prof. Dr. Menaf TURAN
Prof. Dr. Oktar TÜREL
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAR
Yazışma Adresi
YAYED Ziya Gökalp Cad. No. 30
Kat. 5 D. 17 06420
Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 430 35 60
Faks: 0 312 430 62 90
E-posta: msydergi@gmail.com
Altı Aylık Kuramsal Dergi
Ulusal Hakemli Dergi
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Sertifika No: 0307-06-008465
ISSN:1306-8202
MSY, IBSS, ULAKBİM
TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler'de
yer almaktadır.

2009 (Sayı: 9)
1
:
UĞUR MUMCU MİLADI ÖNCESİ VE SONRASI
Muzaffer İlhan ERDOST
Uğur Mumcu Miladı/Öncesi ve Sonrası’nda Mumcu ve Aksoy’un öldürülmeleri odağında, 12 Eylül (1980) öncesinden ABD’nin Irak’ı işgal edeceği 2000’li yıl- lara değin Türkiye’nin yargılandığı siyasal cinayet, suikast ve katliamların arka planı aydınlatılmaya çalışılıyor. Mumcu’nun öldürülüşünün milat (başlangıç) alındığı bu yazıda, ilkin, 12 Eylül süreci ile Uğur’un öldürüldüğü süreçle örtüşen “Çekiç Güç”ün misyonu ve “Çekiç Güç”ün misyonu ile Irak’ın ABD tarafından işgali arasında işlenen bir dizi cinayet ve katliamın, amaç ve hedef bakımın- dan birbirleriyle bağlantıları açıklanıyor ve bunların ABD’nin küresel egemenlik stratejisiyle örtüştüğü kanıtlanmaya çalışılıyor. Küresel egemenlik stratejisinin, Avrasya ve Ortadoğu ülkelerinde olduğu gibi ABD’nin kendisinin de, etnik, din- sel ve mezhepsel ayrışmasına altlık oluşturduğu belirtilerek ABD’de, etnik ve dinsel konumlarına göre ayrışan ve ezilen emekçi sınıf ve katmanların, tek bir emekçi sınıf olarak, demokratikleşme özlemlerini, emekçiler arasından gelen Obama’yı Beyaz Saraya taşıyarak somutlaştırdığı vurgulanıyor ve küresel faşizm ve küresel şiddet (yani silaha ve entrikaya dayalı işgal) yerine, siyasal, ekonomik ve kültürel ilişkilerle güçlendirilebilecek ve emekçi sınıfların özlem- leriyle bütünleşebilecek bir küresel demokrasinin ABD açısından da olanaklı olabileceği duyumsatılmaya çalışılmaktadır.
2
:
PROF. DR. HİKMET SAMİ TÜRK İLE ROPÖRTAJ: “HUKUK VE SİYASET TEMELİNDE YEREL SEÇİMLER: Yerel Seçim Sistemi ve Mart 2009 Seçimleri Üzerine Değerlendirmeler”
Tekin AVANER
İl özel idareleri, belediye ve köylerin kişi ve karar organlarının seçimini kapsa- yan 29 Mart 2009 yerel seçimlerinin hemen öncesinde Prof. Dr. Hikmet Sami Türk ile yapılan bu söyleşide yerel seçimler hukuki ve siyasi açısından değer- lendirilmiştir. Bu çerçevede, yerel seçim ile ilgili düzenlemelerin tarihsel süreçte- ki öyküsü ile düzenlemeler açısından gerekli olan değişikliklerin üzerinde durul- muştur. Yerel seçimler öncesinde gündeme oturan seçim çevresi değişiklikleri ve bu bağlamda yerel seçim sistemleri ile yerel ve genel seçim sistemi arasın- daki benzerlikler ve farklılıklar üzerinde durulmuştur. Hukuki boyutunun yanında yerel ve genel seçimlerin sonuçları bakımından etkileşimi de değerlendirilmeye alınmış ve Türk siyasal hayatında son dönemde etkili olan kimlik siyaseti ve Sol siyaset açısından yerel seçimler tartışılmış, 29 Mart 2009 yerel seçimlerine dair Türk tarafından dile getirilen öngörülere yer verilmiştir.
3
:
28 MART 2004 YEREL YÖNETİMLER SEÇİMLERİ
Erol TUNCER
Yerel yönetim seçimlerinde, bilindiği gibi, il özel idareleri ve belediyeler ile köy ve mahalle muhtarlarlıklarının yürütme ve karar organları seçilmektedir. Bu yazıda, 28 Mart 2004 tarihinde yapılmış olan il genel meclisleri ile belediye başkan ve meclisleri üyelerinin seçim sonuçları ele alınmaktadır. Muhtarlık seçimleri çalış- manın dışında tutulmuştur. Bu seçimlerle ilgili olarak, şu hususlar ele alınmıştır: Uygulanan seçim sistemleri, seçilecek il genel meclisi üye sayısı ile belediye başkanı ve meclisi üye sayıları, seçime katılan siyasi partiler, siyasi partilerin elde ettikleri oy oranları ile kazandıkları temsilci sayıları. Yazının sonunda 2004 seçimlerine ilişkin bir genel değerlendirme bölümüne yer verilmiştir.
4
:
YÖNETİŞİM, DEMOKRASİ VE YEREL SEÇİMLER
Ayşegül SABUKTAY
Bu yazı, yerel yönetimlerin hukuksal, toplumsal ve siyasal dayanaklarını dikka- te alarak, yerel seçimlerde kimlerin seçilmiş konumuna gelebileceğini, özellikle bunun demokrasi açısından anlamını tartışmaktadır. Yalnızca kamusal hizmet sağlayan birimler olarak görülemeyecek olan, arazi ve altyapı olanakları sağ- layarak, küresel sermayenin yer tutma sürecinde inisiyatif alacak biçimde rol- ler oynayabilen yerel yönetimlerdeki seçimler, yerel ölçekle ve hukuki yapıyla sınırlı olarak tartışılamayacak bir konudur. Yerel seçimlere; seçilebilme kısıtı, seçilmişlerin özlük hakları ve seçim sistemi açısından baktığımızda, düzenleyici kurullar, bölge kalkınma ajansları düzeyindeki karar alma süreçlerinde hakim olan sermaye sahiplerinin temsilinin desteklendiği, diğer kesimlerin temsilinin sınırlandığı söylenebilir. Toplumsal mücadelelerle kurulan kapitalizm-demokrasi birlikteliği, temsil sisteminde somutlaşan pekçok sorun içerir. Ancak yerel seçim- lere ilişkin analizin gösterdiği gibi, bugün bu sorgulamaya açık temsil sistemi de yönetişim düşüncesine uygun olarak bozulmaya uğramaktadır.
5
:
YENİ LİBERAL POLİTİKALAR, KENT ve MEKAN Çankaya’da (Ankara) Yapılaşmanın Çözümlemesi, 1985-2000
Kübra CİHANGİR ÇAMUR
Yirminci yüzyılın son yirmi yılını oluşturan ve “80 Sonrası” olarak belleklere yer- leşen yeni liberal dönem artık billurlaştı. Bu makalenin üretildiği doktora tez çalışması 1995 sonrasında yapılmış ve 2000 yılında savunulmuştur. Bugünden bakıldığında açıkça görülen çoğu oluşumun henüz olgunlaşmadığı o yıllarda süreç, takip edilmesi güç bir hızla işletiliyor, gelişme eğilimleri, kentsel mekana ilişkin talepler ve gerekli yasal düzenlemeler de ardı ardına gerçekleştiriliyor- du. Sermaye, politika ve planlama (aslında planlamama) üçgeni “yeni bir kent ve kentleşme pratiğini” bu süreçte tanımladılar. Aşağıdaki çalışmada anılan döneme ait bir mekansal çözümleme ile kent, kentleşme ve planlama boyu- tunda söylenebilecekler Çankaya-Ankara örneği üzerinden ortaya konulmaya çalışılmaktadır.
6
:
TAŞERONLAŞMA, GÜVENCESİZ İSTİHDAM YA DA ‘HAYATTA DİKİŞ TUTTURAMAMA’ HALLERİ ÜZERİNE
Metin ÖZUĞURLU
Bu çalışma taşeronlaşma sürecinin istihdama etkileri konusunu analitik bir çer- çeve içinde ele almayı ve analizi emek sürecinden ziyade emeğin toplumsal yeniden üretimi süreci üzerine odaklandırmayı amaçlamaktadır. Böylece taşe- ronlaşmanın etkileri konusu sırasıyla istihdamın güvencesizleşmesi ile iş ve çalışmanın anlamının emekçiler aleyhine dönüşmesi temaları altında irdelenmiş olacaktır. Taşeronlaşamayı, istihdamla/çalışmakla refah arasındaki pozitif kore- lasyonu sermaye lehine koparan bir istihdam biçimi olarak görmek mümkündür; ücretli istihdam söz konusu olduğunda dahi emeğin yeniden üretim koşulları garanti altında değildir. Taşeronlaşma sürecinin etkileri konusunda meselenin özü emeğin toplumsal yeniden üretim koşullarının tahrip edilmesi ise istihdamın güvencesizleşmesi de bu sürecin en belirgin görüngüsüdür. Güvencesiz istih- dam, bu çalışmada, emekçileri parçalayan farklı istihdam biçimlerini enlemesi- ne kesen, bu yanıyla da istihdam koşullarının türdeşleşmesini güçlendiren bir istihdam tarzı olarak ele alınacaktır.
7
:
Tüm Yazılar
Memleket Siyaset Yönetim
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2015
Web Tasarım