Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Genel Yayın Yönetmeni
Cenk REYHAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ
Yayın Kurulu
Akif Argun AKDOĞAN
Süheyla Suzan GÖKALP ALICA
Can Umut ÇİNER
Evren HASPOLAT
Koray KARASU
Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA
Cenk REYHAN
Deniz YILDIRIM
Ozan ZENGİN
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Örsan AKBULUT
Doç. Dr. Hüsniye AKILLI
Prof. Dr. Yüksel AKKAYA
Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT
Doç. Dr. Cengiz EKİZ
Muzaffer İlhan ERDOST
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Gülser Ö. KAYIR
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Nuray E. KESKİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN
Prof. Dr. Hakan REYHAN
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Prof. Dr. Cem SOMEL
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Erkan TURAL
Prof. Dr. Menaf TURAN
Prof. Dr. Oktar TÜREL
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAR
Yazışma Adresi
YAYED Ziya Gökalp Cad. No. 30
Kat. 5 D. 17 06420
Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 430 35 60
Faks: 0 312 430 62 90
E-posta: msydergi@gmail.com
Altı Aylık Kuramsal Dergi
Ulusal Hakemli Dergi
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Sertifika No: 0307-06-008465
ISSN:1306-8202
MSY, IBSS, ULAKBİM
TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler'de
yer almaktadır.

2008 (Sayı: 8)
1
:
“MÜSLÜMAN KALVİNİZMİ” DEDİKLERİ...
Doğan ERGUN
2
:
SAĞLIKTA SOSYALLEŞTİRMENİN ÖYKÜSÜ
Gazanfer AKSAKOĞLU
Osmanlı’nın son döneminde ekonomi dışa bağımlı kılınır, sağlık hizmeti ise yok gibidir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında devlet eliyle örgütlenen başarılı sağlık yapı- lanması, Demokrat Parti hükümetlerince duraksatılır. 27 Mayıs 1960 darbesi -diğer tüm ilerici atılımları gibi- sağlık konusunda da ‘Sosyalleştirme’ ile devrim niteliğinde kazanımlar sağlar. 1980’lerde dışa bağımlı kılınmaya başlanan eko- nomik yapılanmayla sağlık da özelleştirilecek ve küreselleştirilerek dış bağlan- tılı konuma getirilecektir.
3
:
TÜRKİYE’DE DEVLET VE BURJUVAZİ Ulusötesi Mücadeleler ve Çözülen Devlet Sınıfı
Mehmet Gürsan ŞENALP Örsan ŞENALP
Bu çalışmada, Türkiye’de burjuvazi ve devlet ilişkileri ulusötesi tarihsel mater- yalist bakış açısıyla ele alınmaktadır. Bu amaçla, kapitalist sınıfın çeşitli fraksi- yonlarının / bileşenlerinin kendi aralarında, ulusal ve uluslararası düzeylerde giriştikleri ulusötesi mücadelelerin bazı özellikleri incelenmektedir. Çalışma- nın ilk bölümünde, “kapitalist”, “sınıf bilinci”, “sınıf fraksiyonu” gibi bazı temel kavramların açıklanmasının ardından, ikinci bölümde ulusötesileşme olgusu üzerinde durulmakta ve ulusötesi kapitalist sınıf oluşumu tezlerine yer veril- mektedir. Bu bölümde geliştirilen ana argüman bugün bir ulus-devletin sınır- ları içinde biçimlenen sosyal sınıf ilişkilerinin / mücalelerinin ve hakim sınıfların kendi aralarındaki çatışmaların doğru anlaşılmasının ancak günümüz kapita- lizminin temel niteliklerinin doğru bir biçimde kavranabilmesine bağlı olduğu- dur. Kapitalizmin ulusötesi karakterine ilişkin “doğru” olduğunu düşündüğümüz bir kavrayışı / yaklaşımı Van der Pijl’den ödünç alıyoruz. Dolayısıyla, üçüncü bölüm ulusötesi kapitalizmin –Locke’cu merkez bölge ve Hobbes’çu hasım devletlerden oluşan- ikili yapısı üzerine bazı değerlendirmeleri içeriyor. Bu şekilde küresel politik ekonomi ve uluslararası ilişkilerin sosyal sınıflar temelin- de tarihsel materyalist bir analizini yapmak mümkün hale geliyor. Dördüncü ve son bölümde Türkiye’de kapitalist sınıfın belirli fraksiyonları, ezilen toplumsal sınıflar ve devlet sınıfı arasında cereyan eden şiddetli çekişmeleri, klasik ya da yeni emperyalizm kuramlarından değil bu ulusötesi mücadeleler perspektifin- den bakarak ele alıyoruz.
4
:
TASFİYE EDİLEN DEVLETÇİLİK ve ÖRGÜTLENME: Piyasacı Devletçilikten Piyasaya
Aslı YILMAZ
Türkiye’de 1930’lu yıllarda benimsenen devletçilik politikası, “dünya koşullarının zorlaması” ya da “yönetici kadronun elyordamı – pragmatizm tavrı” savlarıyla açıklanamaz. Türkiye’de devletçilik, kapitalizmin 1929 bunalımı ile sosyalizm çağında, plancı-devletçilik ile piyasacı devletçilik modelleri arasında yaşanan sert ve açık bir toplumsal-siyasal mücadele sonunda biçimlenmiştir. Bu yazı, devletçiliğin plancı ve piyasacı modellerinin öyküsünü ve özelliklerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Çalışmada, Türkiye’de devletçilik politikasını açıkla- mak üzere, politikanın kuruluş yılları incelemeye tabi tutulmakta, plancı ve piya- sacı devletçilik modellerinin serüveni ve örgütsel yapılanışları ele alınmaktadır.
5
:
KÜRESELLEŞME VE ULUS DEVLETİN GELECEĞİ
Ergül ACAR
2. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan fordist birikim rejimi, 1970’lerin orta- larından itibaren ekonomik kriz içerisine girmiş, bu krize siyasal krizin de eşlik etmesiyle birlikte Keynezyen ulus devlet modeli büyük bir meşruiyet kaybı yaşa- maya başlamıştır. Bu gelişmelere üretimin uluslarasılaşmasının eklenmesiyle birlikte ulus devletin varlığı tartışılmaya başlanmıştır. Ulus devletin yetkilerinin görece kısıtlanmış olmasına rağmen, yurttaşlar topluluğunun oluşturduğu siya- sal bir varlık olarak, sermaye kesimlerinin uluslarası alanda rekabet avantajı elde edebilmek için devlet desteğini arama ihtiyacı devam ettiği sürece, varlı- ğını sürdüreceğini söylemek yanlış olmayacaktır.
6
:
GÜNCEL FRANSIZ YÖNETİM YAZINI
Can Umut ÇİNER
Türkiye’de son yıllarda, Fransız yönetimi ve yönetim incelemeleri yeteri kadar tanınmamakta, kamu yönetimi incelemelerinin Amerikan kaynaklı olması nede- niyle Fransa ve Kıta Avrupası’ndaki duruma pek az yer verilmektedir. Bu çalış- ma, Fransa’da yönetim yazınının güncel durumunu değerlendirmek, alanımızın bir başka ülkedeki durumunu irdeleyerek bundan dersler çıkarmak, dolaylı bir sonuç olarak da bu unsurun Türkiye açısından etkisizleşme nedenine belli bir açıklama bulmak amaçlarına dönüktür. Bu makale, güncel Fransız yönetim yazınını iki açıdan irdeleyerek Türkçe yazın- daki boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Birincisi, son yıllarda Fransız yöne- tim yazınında alanın uzmanlarının söz ettiği “önemli kriz” ve “düşüş” durumudur. İkincisi, Fransız yönetim yazınındaki yeni yönelimlerin kaynakları ile düşünsel akımlar arasındaki denge ve ilişkilerin incelemesidir. Günümüzde, Fransız yönetim incelemelerinde üç temel akım görülmektedir. Birincisi, yönetim üzerine geleneksel “hukuk” ve “sosyoloji” ağırlıklı çalışmalar- dır. İkincisi, Fransa’nın “yönetim” sorunlarının Avrupa Birliği ölçeğinde değerlen- dirilmesi ekseninde düşünebileceğimiz “Avrupalılaşma” çalışmalarıdır. Üçüncü grupta ise, alandaki en moda ve baskın çalışmalar olarak göze çarpan kamu politikası incelemeleri bulunmaktadır.
7
:
Tüm Yazılar
Memleket Siyaset Yönetim
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2015
Web Tasarım