Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Genel Yayın Yönetmeni
Cenk REYHAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ
Yayın Kurulu
Akif Argun AKDOĞAN
Süheyla Suzan GÖKALP ALICA
Can Umut ÇİNER
Evren HASPOLAT
Koray KARASU
Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA
Cenk REYHAN
Deniz YILDIRIM
Ozan ZENGİN
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Örsan AKBULUT
Doç. Dr. Hüsniye AKILLI
Prof. Dr. Yüksel AKKAYA
Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT
Doç. Dr. Cengiz EKİZ
Muzaffer İlhan ERDOST
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Gülser Ö. KAYIR
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Nuray E. KESKİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN
Prof. Dr. Hakan REYHAN
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Prof. Dr. Cem SOMEL
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Erkan TURAL
Prof. Dr. Menaf TURAN
Prof. Dr. Oktar TÜREL
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAR
Yazışma Adresi
YAYED Ziya Gökalp Cad. No. 30
Kat. 5 D. 17 06420
Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 430 35 60
Faks: 0 312 430 62 90
E-posta: msydergi@gmail.com
Altı Aylık Kuramsal Dergi
Ulusal Hakemli Dergi
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Sertifika No: 0307-06-008465
ISSN:1306-8202
MSY, IBSS, ULAKBİM
TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler'de
yer almaktadır.

2006 (Sayı: 1)
1
:
MİTOLOJİDE DEVLET BİLGİSİ
Vecihi TİMUROĞLU
Devletin doğuşu sınıflı toplumların ortaya çıkmasıyla koşuttur. Mitolojik düşüncede devleti kutsayan anlatılar, esas olarak, düzenin ve egemen sınıfların ayrıcalıklarının korunması gereğinden hareket eder. Yazıda, bu çerçevede, Sümer’deki ilk kent devletlerinden Hint ve Çin’e, oradan Eski Yunan, Roma ve Hristiyan Orta Çağına devletin sınıflı toplum yapısını koruma işlevi kazanma süreci ile devleti mitleştiren düşünce biçimleri arasındaki bağlantı incelenmektedir.
2
:
TÜRKİYENİN ULUSAL EGEMENLİĞİNİ YİTİRME SÜRECİ
Tevfik ÇAVDAR
Bu yazıda, küreselleşme süreci tarihsel bir perspektifle ele alınarak emperyalizmin yeni bir aşaması olarak nitelenmekte ve Türkiye’nin bu süreçte ulusal egemenliğini yitirerek yeniden yarı sömürgeleşmeye başladığı vurgulanmakta, 1980’le başlayan süreçte ekonomik bağımsızlığın yitirilmesine yol açan adımlar incelenmektedir. Yazı, ekonomik bağımsızlığın yitirilmesinin, kamusal politikaların ve kurumların da emperyalist yönlendirme altında işlemesine yol açtığını belirtmekte, bunun büyük toplumsal yıkımlara yol açtığına dikkat çekmektedir.
3
:
OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE YABANCILARA TAŞINMAZ SATIŞI Yasallaşma Süreçleri ve Sonuçları
Muzaffer İlhan ERDOST
Tarihsel varlığı sona eren Osmanlı Devleti’ndeki taşınmaz satışı politikasının Cumhuriyet döneminde ve günümüzde uygulanan politikalarla karşılaştırmalı olarak incelenmesi, geleceğe dönük önemli çıkarımlar elde etmemize olanak vermektedir. Osmanlı uygulamasında kapitülasyon, bir başka deyişle yabancı devletlere ayrıcalık tanıma işlemi, yabancı devletlerden borçlanmayla birleştiğinde, hemen ardından yabancılara taşınmaz ve toprak satışı sorunu doğmuştur. Yabancılara taşınmaz satışını düzenleyen ilk tüzel metin 1868 tarihlidir. O dönemden bu yana Türkiye’de yabancılara taşınmaz satışı çeşitli yasalara konu olmuştur. Yazı, Osmanlı döneminde ve günümüzde bu yasal çerçeveyi, yasama çalışmalarını, politikanın uygulanmasını ve sonuçlarını irdelemektedir.
4
:
YÖNETİMDE ÖZERKLİK SORUNU: Duyunu Umumiyei Osmanlı Meclisi İdaresi 1881–1948
Birgül A. GÜLER
Yönetimde özerklik, neomodern yönetim okullarının başlıca savunusudur. 1980’den bu yana yürütülen devlet reformları da kamu örgütlenmesinde yerellik ile birlikte özerklik ilkesini yükseltmektedir. Günümüzün neomodern yaklaşımlarınca çok öne çıkarılmakla birlikte, yerellik gibi özerklik de ‘çok yeni’ bir kavram değildir. Hatta bunlar, 19. yüzyılda dünya çapında örnekler yaratmış ilkelerdir. Bu yazı, yönetimde özerklik ilkesinin oldukça ünlü uygulama örneklerinden biri olan Duyunu Umumiye İdaresi’ni incelemekte, bu tarihsel örneğin günümüzün özerklik kavramını anlamaya ne tür katkılarda bulunduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. İnceleme, yönetimde özerklik sorununun teknik bir sorun olmadığı, temelde ‘iktidarda değişme sorunu’ olduğu sonucuna varmaktadır.
5
:
TÜRKİYEDE YÖNETİŞİM VE “SİVİL TOPLUM” TARTIŞMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Faruk ATAAY
Bu makalede, Türkiye’de eleştirel bir yaklaşımla ele alınan yönetişim literatürü etrafında dönen demokrasi tartışmalarını incelemektedir. Makale, neo- liberalizmin, ileri sürdüğü yönetişim modelinin plüralism ve katılımcı demokrasi ideali ile uyuşmadığı gerçeğine dikkat çekmektedir. Bu çerçevede, yazar ilk olarak yönetişimin organik olarak neo-liberal teoriye bağlı olduğunu belirterek, yönetişimi plüralist ve katılımcı demokrasi modeli olarak ele alan yaklaşımları eleştirmektedir. İkinci olarak, yazar yönetişim hakkındaki plüralist iddiaları/argümanları tanzim etmekte ve daha sonra son bölümde, yönetişim modelinin, ulus-üstü örgütlerin sisteme dâhil edilmesi için bir çaba olarak geliştiğini, bu kurumları neo-liberal düzenin denetim-yönetimin organları olarak fonksiyonel hale getirmeyi amaçladığını göstermeye çalışmaktadır.
6
:
ŞEBEKE KURAMLARINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM
Cenk AYGÜL
Bu yazıda şebeke kuramları eleştirel olarak incelenmektedir. Şebeke kuramlarının önümüzdeki dönemde Türkiye’de daha fazla yayılacağından hareketle, bu kuramların dayandığı temel düşünceler tartışılmakta ve şebekelerin pazar ve hiyerarşilere alternatif yeni bir toplumsal eşgüdüm getirdiği iddialarına dikkatli yaklaşmak gerektiği belirtilmektedir.
7
:
BOB JESSOP’DA YÖNETİŞİM KAVRAMI : Stratejik İlişkisel Devlet Biçiminden Yönetişim Biçimine
Atilla GÜNEY
Kapitalist devlet tartışması, Marksist kuramın en sorunlu alanlarından birisi olarak bilinir. Son yıllarda kapitalist üretim ilişkilerinde yaşanan değişimler ve bu değişimin gerek itici gücü gerekse değişimin sonucu olarak yeniden biçimlenen devlet ve bu yeniden biçimleniş etrafında yürütülen tartışmalar, Marksist kuramın bu alanının sorunlu halini ortadan kaldırmamakla birlikte, oldukça zengin tartışmalar doğurmuştur. Jessop bu zenginliğe katkı yapan isimlerden biri. Bu çalışmada, Jessop’un son dönem çalışmalarından hareketle, kapitalist devlete ilişkin geliştirdiği kuramsal bütünlüğün geçirdiği değişim, yönetişim kavramı bağlamında ele alınmaktadır. Bu yapılırken, Jessop’un kapitalist devleti açıklamada kullandığı düzenlemeci ve stratejik ilişkisel modelin, yönetişim şemsiye modeli altında bütünleştirildiği gösterilmektedir.
8
:
CEBEL-İ LÜBNAN VİLÂYET NİZAMNAMESİ
Cenk REYHAN
Doğunun icadı” Avrupa’ya modernliğin belirsiz dünyasında kendi kimliğini bulma yolunu sağladı.1 Aydınlanma döneminden kaynağını bulan bu fikirlerle, Hristiyan-Beyaz-Batı, kendinden olmayan-öteki dünyayı, uygarlaştırmalı-insanileştirmeliydi. Doğu, Osmanlı örneğinde, yürütülen “liberal- modernist idarî reform paketleri” ile zaten buna hazır görünüyordu. İncelememizde, bu sürecin, Lübnan örneğinde, Osmanlı Orta Doğusunda uygulanma stratejisini oluşturan “Cebel-i Lübnan Vilâyet Nizamnamesi”ni yayımladık.
9
:
Tüm Yazılar
Memleket Siyaset Yönetim
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2015
Web Tasarım