Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Genel Yayın Yönetmeni
Cenk REYHAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ
Yayın Kurulu
Akif Argun AKDOĞAN
Süheyla Suzan GÖKALP ALICA
Can Umut ÇİNER
Evren HASPOLAT
Koray KARASU
Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA
Cenk REYHAN
Deniz YILDIRIM
Ozan ZENGİN
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Örsan AKBULUT
Doç. Dr. Hüsniye AKILLI
Prof. Dr. Yüksel AKKAYA
Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT
Doç. Dr. Cengiz EKİZ
Muzaffer İlhan ERDOST
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Gülser Ö. KAYIR
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Nuray E. KESKİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN
Prof. Dr. Hakan REYHAN
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Prof. Dr. Cem SOMEL
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Erkan TURAL
Prof. Dr. Menaf TURAN
Prof. Dr. Oktar TÜREL
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAR
Yazışma Adresi
YAYED Ziya Gökalp Cad. No. 30
Kat. 5 D. 17 06420
Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 430 35 60
Faks: 0 312 430 62 90
E-posta: msydergi@gmail.com
Altı Aylık Kuramsal Dergi
Ulusal Hakemli Dergi
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Sertifika No: 0307-06-008465
ISSN:1306-8202
MSY, IBSS, ULAKBİM
TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler'de
yer almaktadır.

2014 (Sayı: 22)
1
:
İçindekiler
2
:
BİLİMSEL GELİŞMENİN TEMELİNDEKİ DOĞU-BATI ETKİLEŞİMİ
Doğan GÜN
İnsanların kendi medeniyetleri ve coğrafi konumları çerçevesinde oluştur- dukları Doğu-Batı kavramı, din ve öğreti farklılaşması, zaman ve mekân deği- şiklikleri gösterse de, karşılaştıkları/ kesiştikleri boyutları içermektedir. Her iki uygarlığa orta veya ortaya yakın noktalardan bakanlar her zaman olmuştur. İncelememizde, Doğu ya da Batı’nın birbirlerine üstünlüklerini kabul etme ye- rine, kıyas yoluna giderek bunların zaman içinde gösterdikleri gelişme ve kar- şılıklı etkileşim izah edilmeye çalışıldığı gibi, Batı’nın yükselişini gerçekleştiren Doğu’ya ait bir kaç keşif, kişi ve yere odaklanılmıştır. Batı kültürünün oluşu- muna zemin teşkil eden Doğulu unsurları öne çıkararak, birbiriyle ilişki içinde bulunan iki farklı geleneğin birleşimi; bilim, kültür ve felsefe alanlarındaki bazı aşamalarla örneklendirilmiştir.
3
:
DÜNYANIN DÜZELTİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GENETİZM VE İNSAN HAKLARI
Hürol ÇANKAYA
Geçen yüzyıldan miras kalan biyoteknoloji, yüzyılın başında İnsan Genomu Projesi’nin de tamamlanmasıyla birlikte yepyeni bir çağa girmiş ve tarımdan sağlığa kadar birçok alanda insanlık lehine büyük beklentiler yaratmıştır. Sa- dece bilimsel anlamda değil, bir popüler kültür ürünü olarak da gen kavra- mının yaşamımıza girdiği ve teknolojinin eşitsiz biçimde olsa da hayatın tüm alanlarına nüfuz ettiği tarihin bu dönüm noktasında, biyoteknolojinin sosyal sonuçları, özellikle insan hakları açısından önem taşımaktadır. Tarihsel ola- rak öjenik ile gündeme gelen genetik determinizm ideolojisinin, gelişen ge- netik mühendisliği ile yeniden toplumsal sorunlara suni çözümler olarak gö- rülmemesi için, insan hakları açısından, başta ayrımcılık olmak üzere, mev- cut ya da olası uygulamaların önüne geçmek amacıyla her şeyden önce yasal güvencelerin sağlanması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle, temel hakların yanında sağlık hakkı çerçevesindeki eşitsizliğin giderilmesini engel- leyecek yeni insan hakları politikaları, dünyada var olan ve “doğal” olmayan bölünmelerin, bu kez genetik anlamda geriye dönüşü olmayacak biçimde daha da derinleşmemesi için zorunlu görünmektedir.
4
:
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM-TÜKETİM POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE “YEŞİL EKONOMİ” ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Ayşen SATIR REYHAN
Küresel çevre sorunlarının giderek büyüdüğü çağımızda materyal büyümeye odaklanmış, ekonomik sistemi doğa sistemlerinden ayrı varsayan ve doğal kaynaklara verilen zararları dikkate almayan neo-klasik ekonomiye alternatif yaklaşımlar ortaya çıkarken, toplumların refah düzeyinin tüketimle olan iliş- kisi de sorgulanmaktadır. Varlığımızın temeli olan çevre değerleri ile hayatı her yönüyle etkileyen enerji ihtiyacı arasındaki ilişkiler, modern çağın gün- deminde canlı tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Çevre ve ekonomi ilişkisini ekolojik faktörlerle ortaya koyan “yeşil ekonomi” kavramı, sürdürü- lebilir kalkınma anlayışı içerisinde irdelenmiş ve bu yüzden ekonomik kal- kınma temelinde çevresel korumanın sağlanması, doğal hayata verilen zarar- ların azaltılması dünyanın kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde kullanmanın önemi vurgulanmıştır. Yeşil ekonomi kavramı içerisinde yer alan önemli bir unsur olan “sürdürülebilir üretim ve tüketim” yaklaşımı, yaşam döngüsü zin- ciri içerisinde yapılan her bir üretimin ekonomide bıraktığı etkilerinin sosyal ve çevresel etkileri ortaya konulmuştur.
5
:
DEVLET VE DİN İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA DEVLETİN DİN ÜZERİNDEN NEO-LİBERAL DÖNÜŞÜMÜ
Özkan LEBLEBİCİ
Toplumların basitten karmaşığa doğru süregelen evrimi içerisinde, yönetim olgusunun karmaşıklığı da artış göstermektedir. Devletli toplumların ortaya çıkmasıyla birlikte bu karmaşıklık yeni bir boyut kazanmıştır. Devleti yöneten otoritenin meşruiyetinin sağlanması, avcı toplayıcı topluluklardaki yönetim dizgesinden daha farklı ve zor bir çabayı gerekli kılmaktadır. Tarih boyunca din, bu konuda önemli bir işlev üstlenmiş ve başlangıçta yönetenlerin otori- telerini tanrıdan/tanrılardan aldıklarına inanılmasını sağlamıştır. Gerek top- lumsal değişime olan etkisi, gerek devletin yapısı üzerindeki etkisi, dini gü- nümüzün sosyolojik olarak en iyi incelenmesi gereken kavramlarından biri yapmaktadır. Bu çalışmanın amacı, din, devlet ve toplum arasındaki karma- şık ilişkileri neoliberal tartışmalar çerçevesinde ele almaktır. Bu yolla, günü- müzün yönetim bilimi yazınında, bağlamından koparılarak yapısal tezlerle desteklenen olguları gerçek düzlemlerine oturtmak adına önemli bir adım atılabilecektir.
6
:
1980 ÖNCESİ ÜLKÜCÜ HAREKETİN İSLAMİLEŞMESİNDE SEYİT AHMET ARVASİ ETKİSİ VE “TÜRK-İSLAM Öz ÜLKÜSÜ
Fatih YAŞLI
Bu makalede, Ülkücü Hareketin 1980 öncesinde yaşadığı ideolojik dönüşüm, Hareketin ideologlarından Ahmet Arvasi üzerinden anlatılmıştır. Başlangıçta daha seküler bir milliyetçilik anlayışını temsil eden Ülkücü Hareket zamanla, milliyetçilikle İslam’ı sentezleyen bir niteliğe kavuşmuştur. Bunun en önemli nedeni, Ülkücü Hareketin tabanını oluşturan ve sola karşı sokak mücadelesi veren taşralı, muhafazakâr gençlerin maneviyat arayışına ancak İslam’ın ya- nıt verebileceğine ilişkin düşüncedir. 1980 öncesi Türkiye’de iç savaş ve siya- sal kutuplaşma derinleştikçe bu arayış hız kazanmış, İslamizasyon süreci de derinleşmiştir. İslamizasyonu “Türk-İslam Ülküsü” adıyla sistematize eden Ahmet Arvasi, bu arayışın fikir düzeyindeki en önemli temsilcilerinden biridir ve bu çalışmada Ülkücü Hareketin yaşadığı ideolojik dönüşüm Arvasi’nin dü- şünceleri üzerinden incelenecektir.
Memleket Siyaset Yönetim
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2015
Web Tasarım