Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Genel Yayın Yönetmeni
Cenk REYHAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ
Yayın Kurulu
Akif Argun AKDOĞAN
Süheyla Suzan GÖKALP ALICA
Can Umut ÇİNER
Evren HASPOLAT
Koray KARASU
Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA
Cenk REYHAN
Deniz YILDIRIM
Ozan ZENGİN
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Örsan AKBULUT
Doç. Dr. Hüsniye AKILLI
Prof. Dr. Yüksel AKKAYA
Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT
Doç. Dr. Cengiz EKİZ
Muzaffer İlhan ERDOST
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Gülser Ö. KAYIR
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Nuray E. KESKİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN
Prof. Dr. Hakan REYHAN
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Prof. Dr. Cem SOMEL
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Erkan TURAL
Prof. Dr. Menaf TURAN
Prof. Dr. Oktar TÜREL
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAR
Yazışma Adresi
YAYED Ziya Gökalp Cad. No. 30
Kat. 5 D. 17 06420
Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 430 35 60
Faks: 0 312 430 62 90
E-posta: msydergi@gmail.com
Altı Aylık Kuramsal Dergi
Ulusal Hakemli Dergi
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Sertifika No: 0307-06-008465
ISSN:1306-8202
MSY, IBSS, ULAKBİM
TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler'de
yer almaktadır.

2015 (Sayı: 24)
1
:
DANIŞTAY KARARLARINDA YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİ KAVRAMLARININ İZİNİ SÜRMEK
A. Argun AKDOĞAN
İdari reform transferinin yoğunlaştığı 1960’lı yılların başında Devlet Planlama Teşkilatı’nın öncülüğünde kamu kurum kuruluşları eşitlik, verimlilik, viabilite (yaşayabilirlik) gibi değerlendirme ölçütleri temelinde kamu politikaları ve yatırımlarına karar veriyorlardı. Özellikle 2000’lı yıllarda yeni kamu işletmeciliği (YKİ) kavram ve usullerinin yaygınlaşmasıyla beraber bu ilkelerin yerine 3e olarak literatüre giren ekonomiklik, etkinlik ve etkililik karar ölçütleri geçti. YKİ kavramları siyasi iktidarın isteği ve Avrupa Birliği’nin teknik desteğiyle Türkiye’de idarenin örgütlenme ve işleyişini belirleyen birçok yasal düzenlemeye girdi. Bu çalışmada idarenin işlem ve eylemlerinin hukuka uygunluğunu denetleyen Danıştay’ın ne ölçüde YKİ’ye özgü kıstasları kararlarına yansıttığını Danıştay kararları taranarak tartışılmaktadır. Böylece idare hukukunun geleneksel doktrininin eşitlik, hukukun üstünlüğü gibi ilkeleri ile YKİ’nin ekonomlik, etkinlik gibi iktisadi temelli ölçütleri arasındaki paradigmatik farklılığın Türk idare hukukunda nasıl çözüme kavuştuğu ortaya konulmaktadır.
2
:
KAMU ÖRGÜTLENMESİNDE PLANLAMANIN YERİ: TÜRKİYE’DE PLANLAMANIN ÖRGÜTLENMESİNİN KÖKENLERİ VE DÖNÜŞÜMÜ (1960-1980)
Ali SOMEL
Planlama örgütlenmesi, hukuki ilkelere dayanmakla birlikte fiilen toplumun sosyo-ekonomik örgütlenmesi tarafından belirlenmektedir. Hukuken idarenin bütünlüğü ve kamu yararı kavramlarına bağlı olan kamu örgütlenmesi, fiilen sermayenin etkisi altında şekillenir. Bu çalışma, bu hukuki ve fiili durum arasındaki ilişkinin planlama tartışmalarında ve Türkiye’de planlamanın gelişimindeki yerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Liberal ve Marksist yaklaşımlara göre kapitalizmin gelişiminde planlama örgütlenmesine ilişkin yapılan tartışmalar, sermayenin tekelleşmesinin ve karşısında çıkarılan sosyalizmin, planlama ör-gütlenmesini fiili olandan hukuki olana doğru dönüştürdüğünü göstermektedir. Bu çerçevede, Türkiye’de planlama örgütlenmesinin hukuki şekillenmesi ve kamu yararı ve idarenin bütünlüğü dayanaklarına tekelci sermayenin fiili etkisi ele alınmaktadır. Buradan hareketle Türkiye’de planlamanın bir kamu örgütlenmesi olarak Planlı Dönem’deki (1960-1980) dönüşümü incelenmektedir.
3
:
YEREL YÖNETİMLERİN YETKİLERİNİN BELİRLENMESİNDE MAHALLİ MÜŞTEREK İHTİYAÇ KAVRAMININ YERİ VE İŞLEVİ
Fatma Didem SEVGİLİ GENÇAY
Anayasada yerel yönetimlerin “il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere” kurulmuş olan kamu tüzel kişileri oldukları belirtilmektedir. Çalışmamızda, Anayasa ile çok genel bir şekilde mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamakla görevlendirilmiş olan bu tüzel kişilerin yetkilerinin tespitinde “mahalli müşterek ihtiyaç” kavramının neyi ifade ettiği, edebileceği ve bu kavramın içinin kim tarafından doldurulacağı konuları incelenecektir. Bu çerçevede öncelikle yerel yönetimlerin yetkilerinin nasıl belirleneceği hususu üzerinde durulacaktır ki burada “yetki ihdas etme yetkisi”ne sahip olan devlet ile diğer kamu tüzel kişileri arasında ayrım yapılması gerekmektedir. Kamu hukukunda tüm yetkilerin aslen “Devlet”e ait olduğu ve bu yetkilerden bir kısmının başka tüzel kişilere aktarıldığı görülmektedir. Ancak bu aktarım tek tek listeleme yoluyla yapılabileceği gibi blok halinde de olabilir. Ayrıca mahalli müşterek ihtiyaç kavramının yerel yönetimlerin yetkilerinin belirlenmesinde bir kriter olarak kullanılması imkanı tartışılacaktır. Bu çerçevede subsidiarite ilkesi ve yerel kamu hizmeti kavramı üzerinde durulacak ve Anayasa Mahkemesinin mahalli müşterek ihtiyaç kavramına verdiği anlam değerlendirilecektir.
4
:
İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU’NUN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK BAŞVURULARDA SÜRE VE ADİL YARGILANMA HAKKI
Çınar Can EVREN
Usul kuralları ve usul kurallarının bir çeşidi olan süreler, kişilerin haklarını ararken uymaları gereken kurallardır. Usul kurallarına uyulmaması, hak kayıplarına neden olur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarında ifade et-tiği üzere, usul kuralları koymak devletlerin takdirinde olmakla birlikte, bu kuralların yorumlanmalarının veya uygulanmalarının adil yargılanma ve yargı yoluna başvuru hakkını engelleyici nitelikte olmaması gerekir.
5
:
SOSYAL RİSK İLKESİNDE KANUNİ BİR YÖNTEM: 5233 SAYILI KANUN VE UYGULANMASI
Begüm İSBİR
Terör eylemlerinden dolayı meydana gelen zararların karşılanması hususunda özel bir yasal düzenlemenin olmadığı dönemlerde idarenin sorumluluğuna ilişkin genel kurallar geçerli olmuş ve bu kurallar Danıştay içtihatlarıyla desteklen-mişti. Bu dönemde mevcut bazı düzenlemeler de belli bir olaya yönelik çıkarıl-mıştı. Bunlar ise terör olaylarından kaynaklanan zararların giderilmesine hizmet etmemekteydi. Bu nedenle 2004 yılında terörden kaynaklanan zararların karşılanmasına yönelik 5233 sayılı Kanun yürürlüğe kondu. Bu kanunun amacı, terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle maddi zarara uğrayan kişilerin zararlarının karşılanmasına ilişkin esasları ve usulleri belirlemektir. Bu çalışmada 5233 sayılı Kanunun kapsamı, yargı kararlarının Kanun’a yaklaşımı ve ortaya çıkan sorunlar incelenmiştir.
6
:
ALMAN İDARİ YARGILAMA USULÜNDE GRUP DAVA UYGULAMASI
Kamile TÜRKOĞLU ÜSTÜN
İdari yargı yerlerinin ağır iş yükünü azaltmak ve davaların daha hızlı ve az masraflı bir şekilde sonuçlanması amacıyla ihdas edilen kurumlardan biri de grup davalardır. Buna göre, aynı veya benzer içerikli bir idari işleme karşı birden çok kişinin aynı hukuki koruma talebiyle açtığı davalar grup dava olarak nite-lendirilir. Bunlardan biri ya da birkaçı emsal dava olarak seçilir ve önce karara bağlanır. Daha sonra grup dava kapsamında yer alan diğer davalar da bu karar doğrultusunda sonuçlandırılır. Böylece aynı usul işlemlerinin tekrar tekrar yapılmasının ve içtihatlardaki farklılıkların da önüne geçilir. Grup dava uygulaması Türk idari yargı reformu taslağında da yer almaktadır. Alman idari yargı-lama usulünde de benzer bir grup dava 20 seneyi aşkın süredir uygulanmak-tadır ve uygulamadaki eksiklikleri ve problemleri ortaya çıkarması açısından incelemeye değerdir. Ancak usul ekonomisini sağlamayı amaçlayan bu kurum adil yargılanma hakkı açısından bazı sorunlar da içermektedir.
7
:
DANIŞTAY KARARLARI IŞIĞINDA ÜSTÜN KAMU YARARI
Selin OVALIOĞLU
Mevzuatımızda ve yargı kararların yer alan kamu yararı kavramının tanımına ve içeriğine ilişkin tam bir görüş birliği bulunmamaktadır. Kavramın belirsizliği ve değişkenliği nedeniyle, amaca göre farklı kullanımı ve değişik anlamları ile karşılaşılmasının yanı sıra, “üstün kamu yararı” olarak yeni bir kavramın ortaya çıkışına da tanık olmaktayız. Henüz tam bir içeriğe ve açıklamaya kavuşmamış olsa da Danıştay, üstün kamu yararı kavramına, planlamaya ilişkin ve özellikle sağlık ve enerji sektöründeki büyük yatırım projelerinin hukuka uygunluğu tartışılırken değinmektedir. Bu sebeple çalışmamız kapsamında, hukukumuzda kamu yararı kavramının nasıl nitelendirildiğine kısaca değinildik-ten sonra Türk ve Fransız idare hukuku kapsamında üstün kamu yararı kon-septinin doğuşu, üstün kamu yararına değinilen çeşitli Danıştay kararları ve üstün kamu yararının mevzuatımızdaki yeri incelenecektir. Bunun yanı sıra, Türk hukukunda üstün kamu yararı kavramının Danıştay içtihatlarında ele alınış biçimleri değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Memleket Siyaset Yönetim
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2015
Web Tasarım