Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Genel Yayın Yönetmeni
Cenk REYHAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ
Yayın Kurulu
Akif Argun AKDOĞAN
Süheyla Suzan GÖKALP ALICA
Can Umut ÇİNER
Evren HASPOLAT
Koray KARASU
Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA
Cenk REYHAN
Deniz YILDIRIM
Ozan ZENGİN
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Örsan AKBULUT
Doç. Dr. Hüsniye AKILLI
Prof. Dr. Yüksel AKKAYA
Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT
Doç. Dr. Cengiz EKİZ
Muzaffer İlhan ERDOST
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Gülser Ö. KAYIR
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Nuray E. KESKİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN
Prof. Dr. Hakan REYHAN
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Prof. Dr. Cem SOMEL
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Erkan TURAL
Prof. Dr. Menaf TURAN
Prof. Dr. Oktar TÜREL
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAR
Yazışma Adresi
YAYED Ziya Gökalp Cad. No. 30
Kat. 5 D. 17 06420
Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 430 35 60
Faks: 0 312 430 62 90
E-posta: msydergi@gmail.com
Altı Aylık Kuramsal Dergi
Ulusal Hakemli Dergi
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Sertifika No: 0307-06-008465
ISSN:1306-8202
MSY, IBSS, ULAKBİM
TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler'de
yer almaktadır.

2017 (Sayı: 27)
1
:
KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUNU SONRASI KAMU PERSONEL REJİMİ
Süha Oğuz ALBAYRAK
Kamu Yönetimi Temel Kanunu (KYTK), devletin işleyiş biçimini yeni kamu yönetimi anlayışına göre düzenlemeyi amaç edinmiştir. Söz konusu Kanun, TBMM tarafından kabul edilmekle birlikte Cumhurbaşkanı tarafından veto edildiği için yürürlüğe girememiştir. KYTK yürürlüğe girememiş olmasına rağmen belirli amaçları parça parça uygulamaya konulmuştur. Bu çalışmanın asıl amacı KYTK sonrasında kamu personel rejiminde nasıl bir değişim yaşandığının analiz edilmesidir. Çalışmada öncelikle yeni kamu yönetimi anlayışı irdelenecektir. Daha sonra ba-kanlık yapısındaki dönüşüm Weberyen, dikey örgütlenme yerine daha az hiyerarşiye dayanan yatay örgütlenme ve kariyer uzmanlığın yaygınlaşması, toplu sözleşme süreci, performans sistemi ile sözleşmeli öğretmenlik konuları ele alınacaktır.
2
:
DÜNDEN BUGÜNE, BUGÜNDEN YARINA: KALKINMA AJANSLARI
Barış ÖVGÜN
Türkiye’de son on yıl içinde kamu yönetiminde üzerinde en fazla söz söylenen konularından biri kalkınma ajanslarıdır. Kalkınma ajansları kuruluş gerekçeleri, idare sistemi içindeki yeri ve performansı bakımından çeşitli incelemelere konu olmuştur. Bu çalışmada ise ele alınan bu konulara ek olarak kalkınma ajanslarının diğer bölge yönetimleri ile olan ilişkileri ve geleceği de bakış açısına alınarak ajansların on bir yıllık serüvenlerinin bir panoraması sunulmaya çalışılmaktadır. Bu analizde literatürün önemli bir kısmında ortaya konulmuş olan bulgulardan farklı olarak performanslarının arzu edilen düzeyde olmadığı, kalkınma çabasında bölgelerin mevcut durumunun değişmediği, kalkınma ajanslarının iddia edildiği gibi yerel değil, merkezi kaynaklarla işleyen bir yapı görünümü sunduğu, 2011 yılında Kalkınma Bakanlığı’nın kurulmasıyla da merkezileşme eğilimlerinin hızlandığı ve son olarak da kalkınma ajanslarının geleceğinin kamu yönetiminde gerçekleşen diğer bölgesel örgütlenmelerle birlikte ele alınması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Bu noktada çalışmanın temel tezi kamu yönetiminde yaratılan yeni ölçeğin merkezi olarak kalkınma ajanslarının kalkınmayı sağlamaktan uzak olduklarıdır.
3
:
TÜRKİYE’DE YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ POLİTİKALARININ OLUŞTURULMASINDA DÜZENLEYİCİ VE UYGULAYICI BİR YAPI OLARAK YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU - İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ
Esra DİK, Aytül GÜNEŞER DEMİRCİ
Türkiye’de 1950’li yıllardan bu yana hükümetler, doğrudan yabancı sermaye akışını kurul tipi örgütlenmelerle yönetmeye çalışmışlardır. Oluşturulan bu yapılarda birincil konumda olan devlet, özellikle 1980 sonrası süreçte, giderek yerini özel sektör ve çok uluslu şirketlere bırakmıştır. Bu çerçevede görev üstlenen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), 11 Aralık 2001 tarihinde Bakanlar Kurulu Prensip Kararı ile kabul edilen “Türkiye’de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı” çerçevesinde kurulmuştur. Temel amacı, Türkiye’deki ulusal fakat daha çok uluslararası yatırımcıların karşılaştıkları idari engellere çözüm üretmek ve yatırım ortamının rekabet gücünü arttıracak düzenlemelerle iyileştirilmesine ilişkin politika geliştirmek olan YOİKK, son on beş yıldır doğrudan yabancı sermayenin ülkeye girişini cazip hale getirecek birçok alanda reform programları yürütmektedir. Doğrudan yabancı sermaye için birincil öneme sahip iş gücü piyasasının yeniden yapılanması YOİKK’in takip ettiği reform programlarından en kapsayıcı olanıdır. Bu çalışmada, YOİKK’in kamu reformları üzerinde yönlendirme gücü, Kurulun bünyesinde oluşturulan İstihdam Teknik Komitesi eylem planları üzerinden analiz edilmeye çalışılacaktır.
4
:
İPTAL DAVASINDA MENFAAT İHLALİ KOŞULU
Jülide Gül ERDEM
İdari Yargılama Usulü Kanunu, iptal davası açabilmek için idari işlemin davacının menfaatini ihlal etmesini şart koşar. Bu husus ilk inceleme aşamasında tespit edilemezse dava reddedilecektir. Kanunda tanımı verilmemiş bu ön koşul, neredeyse her yargı kararında yeniden şekillendirilerek davacıyla iptali istenen idari işlem arasındaki ilişkinin ortaya konmasını gerektirir. İptal davasının idarenin yargısal denetimdeki hayati önemi düşünüldüğünde; menfaat ihlali kavramının nasıl yorumlanacağı meselesi çok büyük önem kazanmaktadır. İptal davasının ön koşulu olarak davacıyla dava konusu arasındaki menfaat ilişkisinin yorumu adeta hukuk devletine olan mesafeyi belirleyecektir. İdare ise yargının bu koşulu geniş yorumladığını ve kendisini sürekli dava tehdidi altında bulduğunu savunmaktadır. Geçmişte iptal davası alanını sınırlandırmak için bir yasal düzenleme yapılmış ama AYM tarafından iptal edilmiştir. Ancak yeni bir yasa taslağı hazırlanmaktadır. Danıştay da geçmişten bugüne, menfaat alanını sürekli yeniden çizerek aynı kelimelerle çok farklı sonuçlara ulaşabilmektedir. Bu çalışmada, yargının gelgitlerinden yola çıkılarak menfaat ihlali koşulunun yargı tarafından nasıl daraltılıp esnetilebildiği ve bunun etkileri ele alınacaktır.
5
:
2002-2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ MİLLETVEKİLLİĞİ GENEL SEÇİMLERİNDE SİYASİ PARTİLERİN ALDIKLARI OYLAR ARASI İLİŞKİLERİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ
Mehmet BATI, Muhammet YILDIZ
2002-2016 yılları arasındaki son beş genel seçimdeki siyasi partilerin aldıkları oylar arasındaki ilişkileri, minimum kapsayan (örten) ağaç yöntemi ile inceledik. Minimum kapsayan ağaç grafiği, takip eden seçim dönemlerindeki oy çiftlerinin logaritması dikkate alınarak tüm partiler arasında hesaplanan uzaklık matrisinden elde edilmiştir. Minimum kapsayan ağaç yöntemi anlamlı bir sınıflama ve ilişkilendirme sağlar. Çalışmamızda seçim sonuçlarını analiz etmek için minimum kapsayan ağaç yönteminin kullanılmasını öneriyoruz. Bu yöntemden yola çıkarak, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi), MHP (Milliyetçi Hareket Partisi), HDP (Halkların Demokratik Partisi), SP (Saadet Partisi) ve bağımsızların aldıkları oyların değişimleri arasında güçlü bir bağıntı bulduk. SP ve LDP (Liberal Demokrat Parti) arasında güçlü bir negatif ilişki gözlemlenmekte bu da, iki tarafın oylarının zıt yönlerde değiştiği anlamına gelir. Ayrıca AK-Parti ve bağımsızlar arasında zayıfta olsa bir ilişki söz konusu olduğu anlaşılmaktadır.
6
:
Tüm sayı
Memleket Siyaset Yönetim
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2015
Web Tasarım