Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Genel Yayın Yönetmeni
Cenk REYHAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ
Yayın Kurulu
Akif Argun AKDOĞAN
Süheyla Suzan GÖKALP ALICA
Can Umut ÇİNER
Evren HASPOLAT
Koray KARASU
Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA
Cenk REYHAN
Deniz YILDIRIM
Ozan ZENGİN
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Örsan AKBULUT
Doç. Dr. Hüsniye AKILLI
Prof. Dr. Yüksel AKKAYA
Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT
Doç. Dr. Cengiz EKİZ
Muzaffer İlhan ERDOST
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Gülser Ö. KAYIR
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Nuray E. KESKİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN
Prof. Dr. Hakan REYHAN
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Prof. Dr. Cem SOMEL
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Erkan TURAL
Prof. Dr. Menaf TURAN
Prof. Dr. Oktar TÜREL
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAR
Yazışma Adresi
YAYED Ziya Gökalp Cad. No. 30
Kat. 5 D. 17 06420
Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 430 35 60
Faks: 0 312 430 62 90
E-posta: msydergi@gmail.com
Altı Aylık Kuramsal Dergi
Ulusal Hakemli Dergi
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Sertifika No: 0307-06-008465
ISSN:1306-8202
MSY, IBSS, ULAKBİM
TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler'de
yer almaktadır.

2018 (Sayı: 30)
1
:
ÇEVRELEŞME SÜRECİNDE DEVLETİN TOPRAK ÜZERİNDE YENİDEN ÖRGÜTLENMESİ: VİLAYET NİZAMNAMELERİNİN DOĞUŞU
Ahmet Oğuz ASLAN
Tanzimat reformlarının bir parçası olan Vilayet Nizamnameleri, imparatorluğun devlet aygıtının, kapitalist dünya-ekonomi ile bütünleşmesi sürecinde şiddetlenen kontrol kaybına verdiği hukuki cevaptır. Bir dünya-imparatorluk olan Osmanlı, dünya-ekonominin çevresi haline gelirken, toprak, emek, sermaye ve şiddet aracı/ordu üzerinde denetim kurmasını sağlayan kurumlarının işlevsiz hale gelmesi karşısında dönemin şartlarına uygun yeni bir kurumsallaşmaya yönelmiştir. Pek çok alanda yeni döneme uygun kurumsallaşma örneği görülürken, toprak üzerinde örgütlenmenin aracı da vilayet nizamnameleri ile ortaya çıkan yeni mülki idare yapısı olmuştur. Bu yapı, onlarca ülkeye bölünen imparatorluktan Türkiye’ye de aktarılacaktır.
2
:
İL ÖZEL İDARESİ PERSONEL REJİMİ ÜZERİNE TARİHSEL BİR İNCELEME: 1913-1980
Erdem GÜVEN
Bu çalışma, il özel idaresinin tarihsel gelişimine, bu idareye özgü personel rejiminin hukuki ve yönetsel nitelikleri özelinde ışık tutmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda il özel idaresinin, onun organik kanunu niteliğindeki 1913 Kanun-u Muvakkati’nde yönetim ilkeleri bağlamındaki konumlanışı ve Cumhuriyet dönemi mülki teşkilat politikaları, personel boyutu üzerinden incelenmiştir. İnceleme kapsamında, özel idarenin Osmanlı’nın son döneminden miras alınan ve Cumhuriyet’le birlikte tahkim edilen, bir yerel yönetimden çok teknik hizmet birimi olarak edindiği öne sürülen yönetsel işlevin personel teşkilatı üzerindeki izdüşümleri gösterilmeye çalışılmıştır.
3
:
ALAN YÖNETİMİ VE KENT YÖNETİMİ TEMELİNDE YEREL YÖNETİM VE MÜLKİ İDARE AYRIŞMASI
Erol Uğraş ÖÇAL
Bu çalışmada aynı tarihsel dönemde ortaya çıkan ve büyük ölçüde aynı görev alanını paylaşan mülki idare ve yerel yönetim örgütlerinin nasıl ayrı gelişim çizgileri izlediği incelenmektedir. Bu inceleme yapılırken iki yapı arasındaki ayrılığı anlamayı kolaylaştırması amacıyla gelişim çizgisi alan yönetimi ve kent yönetimi ayrımı üzerinden takip edilmiştir. Çalışmanın temel sorusu aynı coğrafi alan üzerinde benzer işlevlere sahip iki yönetsel yapının ortaya çıkmasına sebep olan tarihsel ve toplumsal sebeplerin ne olduğudur. Bu soruya verilecek cevabın, mülki idare ve yerel yönetim birimlerinin gelecekti formları hakkında akıl yürütülmesi için de gerekli olduğu düşünülmektedir. Çalışmanın bir amacı da böyle bir akıl yürütmeye katkı sunabilmektir.
4
:
ORTAK TOPRAKLARIN ÖZEL MÜLKİYETE DÖNÜŞMESİ Mİ?: İNGİLİZ ÇİTLEME HAREKETLERİ İLE 1858 ARAZÎ KANUNNÂMESİ’NE DAİR BİR KARŞILAŞTIRMA
Meryem ÇAKIR KANTARCIOĞLU
Bu makalede, ortak toprakların özel mülk konusu haline gelişi açısından kapitalist üretim biçimi ve onun tamamlayıcısı olan modern devletin ilk ortaya çıktığı İngiltere örneği ile bu geçişin farklı bir biçimde, farklı bir zamanda gerçekleştiği Osmanlı arasında Arazî Kanunnâmesi çerçevesinde bir karşılaştırma yapılması hedeflenmiştir. Toprağın özel mülk konusu haline gelmesi, aynı zamanda özel mülk olmayan topraklara el konulmasına yol açmış; iki süreç birbirine paralel olarak ilerlemiştir. İngiliz çitleme hareketleri bu sürecin ilk ve özgün örneğini oluştururken Osmanlı açısından sürecin genel olarak Arazî Kanunnâmesi ile başladığı kabul edilmektedir. Oysa miri toprak rejimini düzenleyen kanunname metni incelendiğinde, metruk ve mevat araziler ile birlikte miri arazilerin özel mülk haline getirilmediği; aksine bu toprakların özel mülkiyet konusu olmayan hukuki statülerinin sağlamlaştırıldığı gözlemlenmiştir. İngiliz Çitleme hareketleri ile başlayan ve modern devletin oluşumunda önemli bir adım olan toprakta mutlak özel mülkiyetin yaygınlaşması olgusu, Osmanlı açısından Arazi Kanunnâmesi ile başlatılabilir bir nitelikte değildir.
5
:
DÜZENSİZ GÖÇÜN KENTLERDE “DÜZENLENMESİ”: MEKSİKA’DA GÖÇMEN EVLERİ
Elif Tuğba DOĞAN
İnsanlar, ekonomik, politik istikrarsızlık, şiddet ve doğal afetler gibi nedenlerle göç etmektedir. Ancak hedef ülkelerin katı göç politikaları, göçün düzensizleşmesine neden olmaktadır. Katı politikalar, göçü tümüyle önleyemediği gibi göçmenler açısından tehlikeli hale de getirmektedir. Küresel göç haritasında Orta Amerikalı göçmenler için Meksika, geçilmesi gereken uzun ve tehlikeli bir koridordur ve Meksika’daki göçmen evleri (casas del migrante), göçmenlere sundukları hizmetlerle göç sürecinde stratejik bir konuma sahiptir. Bu çalışmada, düzensiz göçün kentlerde göçmen evleri aracılığıyla nasıl “düzenlendiği” açıklanmaktadır. Araştırmanın verileri ise Temmuz-Aralık 2017 arasında ziyaret edilen San Luis Potosí, Tijuana, Saltillo ve Tapachula kentlerindeki dört göçmen evine ilişkin gözlemlerden ve buradaki yetkililerle yapılan görüşmelerden derlenmiştir.
6
:
STEVEN LUKES’UN ÜÇ BOYUTLU İKTİDAR YAKLAŞIMI: KARARSIZLIK ÜRETİMİ VE KAMU POLİTİKASI ANALİZİ DİSİPLİNİ
Zübeyde ERDOĞAN ÇELİKKIN
Kamu politikası analizi bir bilim dalı olarak 1950’lerde Amerika Birleşik Devletleri’nde kamu yönetimi/siyaset biliminden ayrılmış ve bir inceleme alanı olarak ortaya çıkmıştır. Çoğulcuların egemen olduğu disiplin başlangıçta yalnız “karar verme” konusunda yoğunlaşmışken 1960’lı yıllarda ABD’de yaşanan toplumsal çalkalanmalar ve toplumdaki bazı grupların taleplerinin kamu politikalarına yansımaması “kararsızlık üretimi” ve bunun mekanizmalarını tartışmaya açmıştır. P. Bachrach ve M. S. Baratz’ın “gündem kontrolü yoluyla kararsızlık üretimi” analizi S. Lukes’un “ideolojik kontrol yoluyla kararsızlık üretimi” analizi ile derinleştirilmiştir. Bu analizler ile kararsızlık üretimi ve iktidar arasındaki ilişki ortaya konulmuş, çoğulcuların tek boyutlu iktidar yaklaşımı Bachrach ve Baratz ile iki boyutlu ve Lukes ile üç boyutlu olarak analiz edilmeye başlanmıştır. P. Digeser’in iddiası ise Foucault’nun iktidar analizinin Lukes’un analizine bir boyut daha kattığıdır. Foucault’nun çalışmaları “anaakım” politika analizine eleştirel yaklaşan yorumlamacı yaklaşımların esin kaynaklarından biridir. Bu tartışmalarla kamu politikası analizi disiplini yalnız mevcut iktidar ilişkilerinin bir yansıması olan karar verme mekanizmalarını değil, iktidar analizi ile toplumdaki iktidar ilişkilerini ve bunun yansıması olan kararsızlık üretimini de kapsar hale gelmiştir. 1990’lı yıllarla birlikte geliştirilen yorumlamacı kamu politikası yaklaşımları iktidar ilişkileri üzerine yoğunlaşmasına karşın Lukes'un çalışmasını dikkate almadığı gibi Lukes da 2005 yılında gözden geçirdiği çalışmasında yorumlamacı yaklaşımlarla ilgili bir değerlendirme yapmamıştır.
7
:
Tüm Sayı
Memleket Siyaset Yönetim
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2015
Web Tasarım