Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Genel Yayın Yönetmeni
Cenk REYHAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ
Yayın Kurulu
Akif Argun AKDOĞAN
Süheyla Suzan GÖKALP ALICA
Can Umut ÇİNER
Evren HASPOLAT
Koray KARASU
Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA
Cenk REYHAN
Deniz YILDIRIM
Ozan ZENGİN
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Örsan AKBULUT
Doç. Dr. Hüsniye AKILLI
Prof. Dr. Yüksel AKKAYA
Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT
Doç. Dr. Cengiz EKİZ
Muzaffer İlhan ERDOST
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Gülser Ö. KAYIR
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Nuray E. KESKİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN
Prof. Dr. Hakan REYHAN
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Prof. Dr. Cem SOMEL
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Erkan TURAL
Prof. Dr. Menaf TURAN
Prof. Dr. Oktar TÜREL
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAR
Yazışma Adresi
YAYED Ziya Gökalp Cad. No. 30
Kat. 5 D. 17 06420
Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 430 35 60
Faks: 0 312 430 62 90
E-posta: msydergi@gmail.com
Altı Aylık Kuramsal Dergi
Ulusal Hakemli Dergi
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Sertifika No: 0307-06-008465
ISSN:1306-8202
MSY, IBSS, ULAKBİM
TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler'de
yer almaktadır.

2019 (Sayı: 31)
1
:
MERKEZ BANKACILIĞI HİZMETİNİN ÖZERKLİĞİ BAĞLAMINDA MERKEZ BANKALARI
Özlem Menekşe RUMELİLİ KOÇ
Merkez bankalarının özerkliği, ekonomik kriz dönemlerinde hep tartışma konusu olmuştur. Ekonomik kriz evrelerinden çıkış için reçeteler sunan egemen ideolojiler, merkez bankalarının özerklik görünümünü de biçimlendirmiştir. Keynesyen ve neoliberal politikalar kapsamında merkez bankası özerkliğinin farklı dinamikleri söz konusudur. 21. Yüzyıl’ın ilk çeyreği sonra erdiğinde yaşanmakta olan ekonomik krizlerin, bir kez daha merkez bankası özerkliğini tartışmaya açtığı görülmektedir. Çalışma merkez bankalarının, ekonomik krizlerle tartışmaya açılan ve görünümü farklılaşan özerkliğini, merkez bankacılığı hizmeti odağından irdelemeyi amaçlamaktadır. İrdeleme, hizmetin özerklik gereksinimini ve özerkliğin hukuki, idari, mali boyutlarının yanı sıra örgütsel boyutta nasıl kurulabileceğini de kavrayarak gerçekleştirilecektir. Merkez bankaları ile ilgili inceleme, literatürde olan “bağımsızlık” çerçevesinde değil yönetim bilimleri/kamu yönetimi bağlamında özerklik ekseninde yapılacaktır.
2
:
YÖNETİM BİLİMİNİN DİNSEL KÖKLERİ ÜZERİNE
Aziz KÜÇÜK
Bu çalışma, yönetim kuram ve uygulamalarında dinin rolü ve etkisini incelemektedir. Yönetim olgusunun tarihselliğine bağlı olarak, yönetim pratikleri ve teknikleri genellikle belirli ideolojileri destekleyici mahiyette bir değer sistemi içermektedir. Gerek geleneksel/bürokratik modelde gerekse yeni kamu işletmeciliği modelinde kullanılan dini kavramlar ve değerler/inanışlar da bunun bir kanıtı niteliğindedir. Ancak yönetim pratiklerinde dinsel bilgi, metaforlar, mitler ve sembollerin yeri ve önemi literatürde neredeyse tamamen göz ardı edilmiştir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, yönetim ve din ilişkisinin şekillenmesinde tarihsel uğrak noktalarını ortaya çıkarmak ve dinin kamu hizmeti etiğini ve değerlerini nasıl etkilediğini belirlemektir. Yönetim bilimi tartışmalarının Kuzey Avrupa ve Amerika eksenli biçimlenmesi nedeniyle Hristiyan düşünce sistemine daha fazla odaklanılsa da, diğer dini inanışların etkisine de kısmen değinilmiştir. Çalışmada, yönetim pratiklerinin altında dışarıdan bakıldığında çoğu zaman görülemeyen ancak yönetim anlayışının ve örgütsel kültürün dönüşümünü pekiştirici dini-ahlaki söylem ve metaforların saklı olduğu öne sürülmektedir.
3
:
PSEUDO BİR KAVRAM OLARAK YEREL
Tolgahan AYDINER
Bu çalışma, başta yerel yönetimler olmak üzere yerel kurumsal yapıların yerel niteliklerini Türkiye örneğinde sorgulamaktadır. Reform kelimesine verilen aşkınsal konum, yasa metinlerindeki katılımcı pratiklerin merkeziyetçiliği aşındırdığı iddiasına sebep olmaktadır. Anaakım birçok çalışmada da merkez-yerel kavramları zıtlık olarak ele alınmakta ve yerel yönetimler merkezi yönetimden özerk birimler olarak tanımlanmaktadır. Fakat söz konusu kavramlar bir zıtlıktan ziyade, ulus devletin topraksal örgütlenmesinin bütünselliğini simgelemektedir. Ulus devletin topraksal örgütlenmesi, devletin yeniden ölçeklenmesiyle aşınabilmekte ve yerel kurumsal faillerin neoliberal yeniden yapılandırma süreçlerindeki önemi artabilmektedir. Bu birimlerin ekonomik, siyasal ve yönetsel yetkilerinin artması merkeziyetçiliği azaltmamakta ve yerel kurumsal yapıların piyasa odaklı merkezileşme süreçlerini çeşitlenmektedir. Bu çalışmada 2000 sonrası Türkiye örneğinde, yerel yönetim reformlarının gerçekleştiği süreçlerde yerelleşmeyi sağladığı iddia edilen ekonomik, siyasal ve idari düzenlemeler merkez-yerel bütünselliği bağlamında, kuramsal ve pratik düzeyde yeniden sorgulanacaktır. Çalışmanın temel amacı, merkez-yerel zıtlığına atfedilen aşkın konumun aşılmasını sağlamaktır.
4
:
SEÇİMLERİN, DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNE ETKİLERİ: SEÇİM İTTİFAKLARI VE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR TARTIŞMA
Mustafa Cem OĞUZ
Seçimli otoriter rejimlerin, seçimlerle demokratikleşip, demokratikleşmeyeceği yakın dönemin popüler konularından biridir. Literatürde seçimli otoriter rejimlerden, rekabetçi otoriter olarak anılanlarının, seçimlerle demokratikleşme imkanının bulunduğu teslim edilmiştir. Son dönemde yapılan çalışmalarda ise seçimlerin hangi şartlarda başarı getirdiği tartışılmış ve muhalefetin “seçim ittifakına” gittiği seçimlerde iktidarın el değiştirdiği veyahut “özgürleş-tirici seçim sonuçları” elde edildiği görülmüştür. Türkiye’de de 2014 yılından itibaren muhalefet “seçim ittifakına” gitmeye başlamıştır. Başarısız olan iki denemeden sonra 31 Mart Yerel Seçimlerinde muhalefet ittifakı önemli kazanımlar elde etmiştir. Bu çalışma muhalefet ittifakının elde ettiği kazanımların yakın vadede “özgürleştirici seçim sonuçları” sunacağını iddia edecek ve bu sonuçlara dair projeksiyonlarda bulunacaktır. Çalışmanın bu iddiası aynı zamanda literatürdeki “seçim ittifakları otoriter rejimlerden çıkışta en etkili demokratik yöntemdir” bulgusunun Türkiye örneğinde de doğrulandığını göstermektedir.
5
:
BAŞKANLIK SİSTEMİNDE SİYASAL/YÖNETSEL BİÇİMLENİŞ VE YEREL YÖNETİMLER: ENDONEZYA DENEYİMİ
Ayhan Melih TEZCAN
Başkanlık sistemi ile yönetilen Güneydoğu Asya ülkelerinden Endonezya’da yerel yönetimlerin örgütlenmesine ilişkin giriş niteliğinde bir analiz sunmayı amaçlayan bu çalışmada, çözümleme düzeyi olarak ülkenin siyasal-yönetsel örgütlenmesi alınacaktır. Bugün Endonezya’da 1967-1998 yıllarını kapsayan ve devlet başkanı Suharto’un merkeziyetçi-otoriter rejiminde gelişen yönetsel pratikler dönüştürülmeye çalışılmakta ve devlet kurumları ile yönetsel pratikler yeniden düzenlenmektedir. Bu kapsamda, yerel yönetimlerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi de Suharto sonrası dönemin en önemli siyasal hedeflerinden biri olmuştur. Çalışmada, Endonezya’nın siyasal/toplumsal gelişimi, devlet örgütlenmesinin anayasal biçimselliği ile yerelin siyasal ve yönetsel biçimlenişi incelenecektir. Bu doğrultuda, Endonezya’da özellikle 1999 sonrasında başlayan ve “Büyük Patlama” olarak adlandırılan yerel yönetimlerin sayısal artışı sürecinde gerçekleşen, yerel siyasetin dönüşümü, yönetsel yapılanmada merkez-yerel ilişkilerinin gelişimi ve mali kaynakların bölüşümü tartışmaları ele alınacaktır. Yapılan çözümleme ile yerelin yönetsel yetkileri ve sorumlulukları artırılsa da iktisadi kaynakların bölüşümü ve kullanımı üzerindeki iktidarı bakımından merkezi yönetim karşısında özerkleşemediği savı ileri sürülecektir.
6
:
ASKERİ NİTELİKLİ KOLLUK YÖNETİMİNDE YENİ BİR İNSAN GÜCÜ YAPISI MODELİ
Erdem ÖZGÜR, Müge BORAZAN ÇELİKBIÇAK, Erdem ERCİYES
Bu çalışmanın amacı “yönetim alanı’ prensibinin askerî nitelikli kolluk organizasyonlarının insan gücü yapılanması üzerine olan etkisini ortaya koymaktır. Çalışmada öncelikle yönetim alanı ilkesinin kapsamı tanımlanmış ve insan gücü yapısı, statü ve örgütsel yönleriyle Türkiye’deki askeri nitelikli kolluk özelliği sergileyen Jandarma Genel Komutanlığı üzerinde analiz edilmiştir. Devamında,“1’e 3 kontrol yapısı” prensibi Jandarma Genel Komutanlığı insan gücü yapısına entegre edilerek kolluk yönetimine özgü yeni bir insan gücü modeli geliştirilmiştir. Bu modele istinaden personel temin ihtiyaçlarının belirlenebilmesi için bir hesaplama yöntemi formüle edilmiştir. Bu hesaplamaya dayanarak, ideal personel sayıları tespit edilmiş ve hedeflenen insan gücü yapısına erişebilmek için personel mevcutları belirlenerek, temin ve yetiştirmeye ilişkin oranlar ortaya konulmuştur. Son olarak, Jandarma Genel Komutanlığının 2018 yılı Değerlendirme Raporunda açıkladığı personel mevcutları kullanılarak, gelecekteki durumu öngörebilen bir matematiksel model kurulmuş ve bir benzetimi gerçekleştirilmiştir.
7
:
KARADENİZ’İN YENİ GURBETÇİLERİ: MORİTANYA’DA TÜRK BALIK İŞÇİLERİ
Umut ULUKAN
Türkiye balıkçılığında son 20 yıllık süreçte önemli dönüşümler yaşanmaktadır. Bu makalede temel amacımız iki yönlüdür. Bunlardan ilki, son yıllarda Türkiye balıkçılığında yaşanan dönüşümleri ve bu dönüşümü sağlayan mekanizmaları ve dinamikleri ele almaktır. İkincisi ise bu dönüşümün sonuçlarından bir olarak son beş yıllık süreçte yeni bir olgu olarak ortaya çıkan Moritanya’da Türk endüstriyel balıkçı teknelerinin avcılık yapmasına odaklanarak burada çalışan Türk balık işçilerinin göç süreçleri, emek süreçleri, çalışma ve yaşam koşullarını incelemektir. Moritanya’da yaklaşık 50 Türk balıkçı gemisi avcılık yaparken bu gemilerde çalışan Türk balık işçilerinin sayısı 1000’e ulaşmıştır. Öte yandan farklı ülkelerle yapılan yeni anlaşmalarla balıkçılığın farklı ülkelere yayılması planlanmaktadır. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda başka ülkelerde çalışan göçmen balık işçilerinin sayılarının artması beklenebilir. Bu nedenle göçmen balık işçilerinin temel sorunlarının araştırılması önem kazanmaktadır. Bu çerçevede Moritanya’da çalışan 22 balık işçisi ile yüzyüze derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada bu araştırmanın bulguları ve gözlemlerimiz paylaşılarak, Moritanya’da gerçekleştirilen balıkçılığın çalışma ilişkileri boyutu tartışmaya açılacaktır.
8
:
Tüm Sayı
Memleket Siyaset Yönetim
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2015
Web Tasarım