Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Genel Yayın Yönetmeni
Cenk REYHAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ
Yayın Kurulu
Akif Argun AKDOĞAN
Süheyla Suzan GÖKALP ALICA
Can Umut ÇİNER
Evren HASPOLAT
Koray KARASU
Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA
Cenk REYHAN
Deniz YILDIRIM
Ozan ZENGİN
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Örsan AKBULUT
Doç. Dr. Hüsniye AKILLI
Prof. Dr. Yüksel AKKAYA
Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT
Doç. Dr. Cengiz EKİZ
Muzaffer İlhan ERDOST
Prof. Dr. Özer ERGENÇ
Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Gülser Ö. KAYIR
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Nuray E. KESKİN
Prof. Dr. Bilsay KURUÇ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU
Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN
Prof. Dr. Hakan REYHAN
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Prof. Dr. Cem SOMEL
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Erkan TURAL
Prof. Dr. Menaf TURAN
Prof. Dr. Oktar TÜREL
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Doç. Dr. Aslı YILMAZ UÇAR
Yazışma Adresi
YAYED Ziya Gökalp Cad. No. 30
Kat. 5 D. 17 06420
Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 430 35 60
Faks: 0 312 430 62 90
E-posta: msydergi@gmail.com
Altı Aylık Kuramsal Dergi
Ulusal Hakemli Dergi
Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Sertifika No: 0307-06-008465
ISSN:1306-8202
MSY, IBSS, ULAKBİM
TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler'de
yer almaktadır.

40. SAYI ÇAĞRISI: NEOLİBERALİZMDEN SONRA: NASIL YAPMALI?

Neoliberalizmden Sonra: Nasıl Yapmalı?

1970’li yıllardan itibaren gerek ABD ve İngiltere’de olduğu gibi seçimlerle gerekse de Şili (1973) ve Türkiye (1980) örneklerinde olduğu gibi askeri darbeler yoluyla uygulanmaya başlanan neoliberal politikaların yarattığı sosyo-ekonomik, politik, kültürel dönüşüm 2008 Krizi’yle birlikte küresel ölçekte daha çok sorgulanmaya başlamıştır. Covid-19 salgını ise ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin derinleşmesi, yoksulluk, işsizlik, toplumsal yozlaşma ve yolsuzluklar, iklim krizi ve ekolojik tahribat ve benzeri konularda yoğunlaşan söz konusu tartışmaları hızlandırmıştır. Bir bakıma, siyasi bir proje olarak neoliberal politikaların sonunu tartışmanın da popülerleştiğini söylemek yanlış olmayacaktır. “Küreselleşmenin sonu mu?”, “nasıl bir küreselleşme?”, “nasıl bir ekonomi-politik?” sorularıyla birlikte yeniden “devletçilik”, küçülme (de-growth), dayanışma ekonomileri, kamuculuk, alternatif kamusallıklar, kooperatifçilik gibi konular hem teorik olarak görünürleşmeye hem de pratik olarak gündelik yaşamda öne çıkmaya başlamıştır.

Bu gelişmeler, henüz radikal düzeyde olmasa da devletlerin sosyal ve ekonomik konumlanışının da geniş kitlelerce sorgulanmasını beraberinde getirmiştir. Brezilya gibi Latin Amerika ülkelerinde tabandan yükselen anti-neoliberal dalga, Arjantin’de neoliberal devlete rağmen gelişme kaydeden işçi kooperatifleri hareketinin yanı sıra İtalya gibi bazı Avrupa Birliği ülkelerinde aşırı sağ/neo-faşist hükümetlerin işbaşına gelmesi ya da Macaristan örneğindeki gibi yükselen muhalefete rağmen sağ popülist liderliğin gücünü koruması gibi gelişmelerin eşanlı olarak yaşandığı günümüzde “neoliberalizmden sonra ne?” sorusu üzerine düşünmek ve “eğer neoliberalizm aşılacak ise bunun dinamiklerinin neler/kimler tarafından belirleneceği?” sorusunun yanıtını aramak önem kazanmaktadır.   

Kırk yılı aşkın bir süredir neoliberal politikalar deneyimine sahip olan Türkiye’de ise devletin sosyal sınıflarla ilişkisi genellikle; izlenen vergi politikaları (sermayeye dönük vergi afları ve dolaylı vergilerdeki artış), şirketlere yönelik teşvikler, asgari ücret ile açlık ve yoksulluk sınırı arasındaki ilişki, sosyal yardım rejimi, mülksüzleşme, göçmen politikaları ve kayıt dışı göçmen istihdamı, çocuk işgücü kullanımı, eşit işe eşit ücret için mücadeleler, eğitim politikaları, sağlık politikaları, güvenlikçi politikalar ile temel ve sosyal hak mücadeleleri arasındaki gerilim, kamu yararının öncelenmesi talepleri, toplu sözleşme kapsamına giren işçilerin toplam işgücü içindeki oranının düşüklüğü ve nihayet ne eğitimde ne istihdamda yer almayan kişilerin sayısındaki artış gibi bir dizi gösterge üzerinden tartışılmaktadır. Öte yandan “neoliberalizmin sonu” tartışması, başta sermaye gruplarına tanınan ayrıcalıklar, enflasyonist ortamın kronikleştirdiği yoksulluk, genç işsizliği ve yapısal işsizlik, iklim krizi, doğanın tahribatı ve konut sorunu gibi acil sorunlar üzerinden Türkiye’de de yansımalarını bulmaktadır. Memleket Siyaset ve Yönetim Dergisi’nin Aralık 2023’te çıkaracağı özel sayısında sizleri bu tartışmalar ışığında olası bir “yeni toplumsal sözleşmenin” temel dinamikleri ve alternatifler üzerinde tartışacak makalelerinizle katkı sunmaya davet ediyoruz. Özel sayımız; 

1- neoliberalizm karşıtı hareketler, dayanışma ekonomileri, müşterekler, ekoloji hareketleri, kooperatifçilik, yeni kamuculuk gibi konulardaki (bunlarla sınırlı olmayan) kavramsal/teorik makalelere, 

2- pratik meselelere, örneklere, olgulara odaklanan makalelere, (Nasıl bir kooperatifçilik? Nasıl bir kamuculuk? Nasıl bir devletçilik? Nasıl bir dayanışma ağı? Ekolojiyle kamusallık arasındaki bağ neoliberalizmden sonra nasıl kurulabilir?)

3- sermaye kesimi ve yönetici sınıfların neoliberalizmden sonrası için yeni bir birikim modeli v.b. olası çözüm arayışlarına odaklanan makalelere,

4- ve gerek temel metin niteliğindeki gerekse de güncel örneklere odaklanan sınırlı sayıdaki çeviri makaleye açıktır.  

Yazıların gönderilmesi için son tarih: 15 Haziran 2023

Özel Sayı Editörü: Doç. Dr. Çağatay Edgücan Şahin, cedgucansahin@gmail.com 

Haber - Duyuru
Memleket Siyaset Yönetim
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2015
Web Tasarım